Perspektywa finansowa 2021-2027

W ramach Perspektywy Finansowej na lata 2021-2027 Polska może otrzymać ok. 140 mld EUR. W nowym rozdaniu funduszy unijnych na politykę spójności będziemy mieć do dyspozycji ponad 72,2 mld euro oraz dodatkowo 3,85 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jednocześnie Polska będzie miała do dyspozycji  35,4 mld EUR w ramach Planu na rzecz odbudowy Europy, który jako specjalny mechanizm stymulacji gospodarki europejskiej w okresie popandemicznym stanowić będzie niezależny, komplementarny obszar interwencji. Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji m.in. w innowacje, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę czy też edukację.

 

W porównaniu do poprzedniej perspektywy UE można zauważyć, że zmieniły się priorytety unijne. Jest mniej infrastruktury środków na infrastrukturę, a więcej na ochronę środowiska. Gdyby nie pandemia koronawirusa, w latach 2021-2027 środowisko byłoby na pewno absolutnym priorytetem, dlatego, że zanieczyszczenia nie znają granic. Jeśli jeden kraj zanieczyszcza powietrze, odczuwają to także kraje ościenne. Drugi kluczowy obszar to innowacyjność z badaniami i rozwojem oraz trzeci strategiczny obszar – człowiek i wsparcie np. w przekwalifikowaniu się w tych sektorach, których rozwój jest dla UE najważniejszy.

Michał Gwizda, partner zarządzający w CRIDO

Dostępne środki

Nowe programy operacyjne na poziomie centralnym:

Podobnie jak w poprzedniej perspektywie (2014-2020) około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym, a 40% będzie rozdysponowane poprzez programy regionalne.

 1. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) – 24 mld EUR
 2. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – 7,9 mld EUR
 3. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) – 4 mld EUR
 4. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) – 3,85 mld EUR
 5. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – 2,65 mld EUR
 6. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – 2 mld EUR
 7. Inne – 1,76 mld EUR

Next Generation EU - Krajowy Plan Odbudowy | 35,4 mld EUR

Plan na rzecz odbudowy Europy (Next Generation EU 35,4 mld EUR) ma na celu złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa. W celu otrzymania środków finansowych opracowany został Krajowy Plan Odbudowy, który jest obecnie oceniany przez KE. Pierwsze konkursy powinny zostać uruchomione w Q4/2021 lub Q1/2022.

Komponenty Krajowego Planu Odbudowy

 • Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” | 4 635 mln EUR
 • Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” | 13 664 mln EUR
 • Komponent C „Transformacja cyfrowa” | 4 811 mln EUR
 • Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” | 4 306 mln EUR
 • Komponent E „Zielona inteligentna mobilność” | 7 404 mln EUR

Next Generation EU Guide

EAIC opublikowało drugą aktualizację Przewodnika NextGenerationEU

Rok po uruchomieniu unijnego planu odbudowy rozpoczynają się już pierwsze finansowane z niego projekty, a European Association of Innovation Consultants (EAIC) publikuje nową wersję swojego sztandarowego raportu „NextGenerationEU Guide”, w której znaleźć można konkretne przykłady pokazujące, jak plan działa w poszczególnych krajach. Eksperci CRIDO są autorami części dotyczącej polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

>>POBIERZ RAPORT<<

Nasze wsparcie w obszarze pomocy publicznej / Funduszy UE / rozliczania projektów z dotacją:

• Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów "rozwojowych" (inwestycje, projekty B+R) związanych z przeciwdziałaniem skutkom epidemii lub walce z COVID-19
• Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów "ratunkowych" (pomoc na ratowanie i restrukturyzację oraz inne pakiety pomocowe, które się pojawią)

• Analiza dopuszczalności i konsekwencji zmian w projektach
• Wsparcie w procesie implementacji zmian — wydłużenie projektu, nieosiąganie zakładanych wskaźników etc.
• Wsparcie w procesie negocjacji z właściwą instytucją publiczną
• Wsparcie w trakcie kontroli projektu
• Wsparcie w przypadku konieczności rezygnacji z projektu
• Zmiana członków konsorcjum

• Weryfikacja wielkości przedsiębiorstwa (małe, średnie, duże) - kryterium dopuszczające do wielu programów pomocowych
• Weryfikacja stopnia wykorzystania limitów pomocy (zwłaszcza pomocy de minimis)

• Przygotowanie i wdrożenie procedur na potrzeby realizacji projektu współfinansowanego ze środków publicznych
• Weryfikacja prawidłowości ponoszonych wydatków i przygotowanie wniosków o płatność
• Asysta na etapie kontroli projektu
• Wsparcie przy tworzeniu niezbędnych raportów
• Wsparcie w prowadzeniu korespondencji z odpowiednimi instytucjami

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi