Odpowiedzi na interpretacje poselskie i senatorskie oświadczenia

Minister Finansów ustosunkował się do interpelacji w zakresie wyłączenia z restrykcji w zakresie odliczalności kosztów usług niematerialnych objętych APA.

Zgodnie z ze stanowiskiem MF, konstrukcja przepisów art. 15e ust. 15 CIT skutkuje tym, że transakcja objęta APA może podlegać wyłączeniu spod limitu niezależnie od tego, która ze stron transakcji jest adresatem stosownej decyzji APA. Podkreślono ponadto, że w ramach APA organ ustosunkowuje się do aspektu transfer pricingu i nie rozstrzyga przy tym w treści decyzji czy spełnione są ogólne przesłanki uznania ceny w transakcji za koszt podatkowy.

Minister Finansów wyjaśnił niektóre kwestie dotyczące tak zwanej „uproszczonej” APA. Zgodnie z treścią odpowiedzi na interpelację:

  • w resorcie prowadzone są prace nad „uproszczoną” procedurą ubiegania się o APA,
  • projektowane przepisy będą pozwalały na przekwalifikowanie złożonych już wniosków motywowanych limitami z art. 15e CIT na przyszłą procedurę „uproszczoną”,
  • podatnik, który zawnioskował o APA, ma obowiązek wyłączania kosztów zgodnie z art. 15e CIT do czasu uzyskania decyzji w sprawie APA.

Zgodnie ze stanowiskiem MF, przepisy normujące obowiązki z zakresu cen transferowych mają również zastosowanie do znajdującego się na terenie Polski zagranicznego zakładu. W związku z tym na zagraniczny zakład nałożone są obowiązki dokumentacyjne szczegółowo przedstawione w art. 9a ust. 2b i 2d CIT.

W dniu 11.09.2018 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na pytania:

  1. Czy dokumentacja podatkowa przygotowywana przez nowo utworzone podatkowe grupy kapitałowe nie musi zawierać ani analiz porównawczych (na podstawie art. 9a ust. 2b pkt a ustawy o PDOP) ani dokumentacji grupowej (na podstawie art. 9a ust. 2d ustawy o PDOP), gdyż obowiązek ujęcia tych elementów w dokumentacji dotyczy tylko przypadków, kiedy przychody (koszty) za poprzedni rok podatkowy osiągnęły określony poziom?
  2. Skoro podatkowa grupa kapitałowa dopiero rozpoczyna działalność, to brak jest danych na których może się oprzeć: o przychodach czy kosztach za ubiegłe lata.
  3. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna, to proszę o wskazanie podstawy prawnej dla zobowiązania nowo utworzonych podatkowych grup kapitałowych (czy generalnie podatników rozpoczynających działalność) do tworzenia analiz porównawczych i dokumentacji grupowych.

W dniu 14.08.2018 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 7775 w sprawie ustalenia czy progi dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych w przypadku podatkowych grup kapitałowych należy odnosić do PGK jako całości czy osobno do poszczególnych spółek wchodzących w skład PGK.

Minister Finansów potwierdził, że określając progi dotyczące sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych dla PGK, punktem odniesienia powinien być PGK jako podatnik, a nie poszczególne spółki należące do PGK.

W dniu 25 maja 2018 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 22035 w sprawie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych u podmiotów powstałych z przekształcenia.

Podmiot, który został utworzony w wyniku przekształcenia nie jest uznawany za podatnika rozpoczynającego działalność. Przyjęta została zasada kontynuacji, która nakłada na podmiot obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych na zasadach ogólnych przewidzianych w art. 9a ust. 1 pkt 1 oraz w art. 9a ust. 1a updop. Podmioty powstałe wskutek przekształcenia mają obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w pierwszym roku podatkowym bez względu na wysokość osiągniętych w roku podatkowym poprzedzającym powstanie podatnika przychodów lub kosztów, jeżeli istniał obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej za rok obrotowy poprzedzający powstanie podatnika.

W dniu 27 kwietnia 2018 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 7136 w sprawie podatku z tytułu bezpłatnego użytkowania znaku towarowego grupy kapitałowej. MF zwróciło uwagę, że oceniając powstanie przychodu z tytułu nieodpłatanych świadczeń w przypadku nieodpłatnego korzystania w ramach grup kapitałowych ze znaków towarowych, słowno-graficznych, logotypów itp. należy respektować obowiązek rynkowego zachowania. Ministerstwo zaznacza także, iż należy ustalić czy bezpłatne świadczenie uzyskane od danego podatnika nie pozostaje w związku z innym wzajemnym świadczeniem, a ocena musi obejmować całokształt okoliczności. Ponadto podkreślono, iż należy ustalić korzyści podmiotu otrzymującego dane nieodpłatne świadczenie.

Zaprezentowane stanowisko różni się od dotychczas stosowanej wykładni przepisów regulujących kwestię przychodów z nieodpłatnych świadczeń. Być może zaprezentowane przez Ministerstwo poglądy, w korespondencji ze wskazówkami płynącymi z raportu BEPS Działanie 8-10 zmienią spojrzenie organów na powszechnie występujące transakcje dotyczące dóbr niematerialnych.

Subskrybuj blogi