Interpretacje indywidualne

W korzystnej dla podatnika interpretacji z dnia 11.06.2018 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.129.2018.2.SO) organ wskazał między innymi jak należy rozumieć pojęcie zarządu dla potrzeb identyfikacji powiązań:

W świetle powyższego przyjąć należy, że zarządzanie bezpośrednie to prowadzenie spraw spółki przez zarząd, który jest organem uchwałodawczym i decyzyjnym, w związku z koniecznością realizacji zamierzonych celów. Natomiast zarządzanie pośrednie może być rozumiane jako oddziaływanie na kompetencje zarządu do prowadzenia spraw, wynikających z funkcji zarządu, jako organu wykonawczego wobec uchwał zgromadzenia wspólników, a w pewnych przypadkach rady nadzorczej i komisji rewizyjnej.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wyraźnie wskazał, że właściciele firmy GmbH&Co. KG nie wchodzą w skład organów decyzyjnych lub ciał nadzorujących, tj. nie są członkami zarządu, prokurentami, dyrektorami zarządzającymi, członkami rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i w żaden inny sposób nie wpływają na prowadzenie spraw/realizację celów gospodarczych przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym organ przychylił się od stanowiska wnioskodawcy w zakresie braku powiązań z art. 11 CIT.

Dyrektor KIS w dniu 23 lutego 2018 r. wydał interpretację dotyczącą obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej w sytuacji połączenia się podmiotów powiązanych w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie), w następstwie którego zostanie złożone jedno wspólne zeznanie podatkowe (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.413.2017.1.MM).

Dyrektor KIS, który stwierdził, że połączenie podmiotów metodą łączenia udziałów bez zamykania ksiąg rachunkowych w roku, w którym przeprowadzono transakcje z tymi podmiotami nie zwalnia z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej (w roku połączenia). Organ interpretacyjny zaznaczył, iż przeprowadzenie połączenia nie może kształtować występującego już wcześniej obowiązku sporządzenia dokumentacji wynikającego z dokonanych transakcji. W konsekwencji, jeżeli przed połączeniem wystąpiły transakcje istotne z punktu widzenia łączących się spółek, mają one obowiązek przygotowania dokumentacji dla tych transakcji za rok, w którym nastąpiło połączenie.

Dodatkowa w interpretacji z dnia 14 czerwca 2018 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.254.2018.1.AM) dyrektor KIS uznał, że zdarzenie polegające na połączeniu należy udokumentować. „Biorąc pod uwagę opisaną wykładnię oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że planowane połączenie spółek stanowi „transakcję lub inne zdarzenie” w rozumieniu przepisów art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych), o której mowa art. 9a ust. 1 updop. W konsekwencji przepisy art. 9a ust. 1 pkt 1 oraz art. 11 ust. 1 oraz ust. 4 ww. ustawy znajdą zastosowania w przypadku planowanego połączenia Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną.”

Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 2 lipca 2018 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.174.2018.2.AK) odniósł się w tym przypadku do relacji Uczelnia Publiczna – Jej w 100% zależna Spółka celowa. Wnioskodawca wskazał, że przed wprowadzeniem wyłączenia z art. 11 ust. 4 CITU sporządzał TPD dla transakcji realizowanych pomiędzy uczelnią a jej spółką.

Zdaniem Wnioskodawcy (Uczelnia Publiczna) w rezultacie noweli wprowadzającej art. 11 ust. 4 CITU (zniesienie powiązań przez Skarb Państwa), nie traktuje się jako podmioty powiązane podmiotów, których wspólnym udziałowcem bezpośrednio lub pośrednio jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. KIS uznał stanowisko za nieprawidłowe.

Dyrektor KIS wskazał, że celem nowelizacji art. 11 ust. 4 pkt 1 CITU, która weszła w życie od 1 stycznia 2018 r. (ze skutkiem od 1 stycznia 2017 r.) nie było zwolnienie z obowiązku przestrzegania zasady ceny rynkowej oraz obowiązku dokumentacyjnego transakcji lub innych zdarzeń realizowanych pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład danej grupy kapitałowej, której spółka centralna jest zależna od Skarbu Państwa. Innymi słowy nowelizacja art. 11 ust. 4 CITU z 2018 r. miała na celu wykluczenie spod art. 11 CITU i art. 9a CITU takich podmiotów, u których powiązanie z danym podmiotem wynikało wyłącznie z powiązania poprzez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. Natomiast nowelizacja ta nie wykluczyła możliwości uznania podmiotów za powiązane, jeżeli między nimi występują jeszcze inne powiązania niż powiązania wyłącznie poprzez Skarb Państwa.

Interpretacja Dyrektora KIS z dnia 03.08.2018 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.286.2018.3.IZ
Wnioskodawca wskazał, że może się okazać, iż do zachowania rynkowej ceny konieczne będzie dokonanie korekty, która nastąpić może dopiero po rocznym podsumowaniu działalności Spółki (korekty zarówno w dół jak i w górę).

Zdaniem KIS, w przypadku dokonania korekty „in plus” otrzymane środki finansowe będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 3 updop, a momentem jego powstania, zgodnie z art. 12 ust. 3e updop, będzie dzień otrzymania środków finansowych.

W przypadku natomiast korekty „in minus” zastosowanie mechanizmu korekty nie stanowi podstawy do zmniejszenia kwot wykazanych przychodów bowiem nie ulega zmianie wartość sprzedanych produktów. Zmniejszenie wysokości przychodów wynika zatem jedynie z umowy stron i nie znajduje automatycznego przełożenia na skutki podatkowe.
Ponadto, dokonując oceny zaprezentowanego zdarzenia przyszłego KIS wskazał, że „z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka nie posiada potwierdzenia prawidłowości dokonywanych korekt dochodowości” – co można odczytywać, że gdyby mechanizm korekty został potwierdzony w drodze decyzji APA, to podejście do podatkowej oceny korekty mogłoby być inne.

Zmiana interpretacji indywidualnej dokonana w dniu 30.07.2018r. sygn. Interpretacji zmieniającej DPP13.8221.97.2018
Zgodnie z przedstawionym we Wniosku z dnia 1 .12.2017 r. stanem faktycznym, przychody Spółki, która jest podmiotem powiązanym w myśl art. 11 CIT przekroczyły 20 mln EURO. Spółka nie jest podmiotem dominującym ani zależnym w rozumieniu przepisów o rachunkowości, nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego ani nie jest w stanie wskazać podmiotu, który je sporządza. Nie jest ustalana także wspólna polityka cen transferowych.

Szef KIS zmieniając uprzednio wydaną dla Wnioskodawcy interpretację wyjaśnił, iż nie można uznać Spółki wraz z podmiotami powiązanymi za grupę kapitałową gdyż nałożyłoby to na podatników niemożliwe do spełnienia obowiązki. Zatem nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji Master File przez podmioty nietworzące grupy kapitałowej.
Zdaniem KIS, „(…)przyjęcie wykładni, zgodnie z którą przez „grupę podmiotów powiązanych” należy rozumieć podmioty powiązane na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT, prowadziłoby do nałożenia na podatnika obowiązków, których z przyczyn obiektywnych nie jest on w stanie wypełnić. Taki wniosek jest zaś niedopuszczalny w świetle koncepcji racjonalnego ustawodawcy, który nie nakłada na podatników obowiązków obiektywnie niemożliwych do spełnienia, a takim byłby obowiązek złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez podmioty, które takiego sprawozdania nie sporządzają”.