Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oprócz szeregu rygorystycznych przepisów dotyczących ustalania terminów zapłaty, nakłada również na niektórych przedsiębiorców obowiązki sprawozdawcze

Pierwsze raporty dla części spółek zostały złożone 31 stycznia 2021 r. (w odniesieniu do danych za rok 2020), przy czym spółki nieruchomościowe są wciąż przed pierwszym raportowaniem – termin w tym przypadku upłynie z końcem stycznia 2022 r. (zaś dane będą dotyczyły roku 2021).

Najważniejsze informacje

Kogo dotyczy obowiązek raportowania?

Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych zobowiązane są składać:

  • spółki nieruchomościowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów)
  • podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów)
  • podatnicy CIT, inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro.

Wartość 50 mln euro jest przeliczana na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym składane jest sprawozdanie.

Co zawiera sprawozdanie?

Sprawozdanie jest sporządzane i składane jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej. Sprawozdanie może być podpisane profilem zaufanym bądź podpisem kwalifikowanym. Możliwe jest złożenie sprawozdania przez pełnomocnika.

Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych powinno wskazywać wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych oraz spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym (tj. 2021 r.) w określonych przedziałach czasowych.

Ponadto, w sprawozdaniu ująć należy wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych oraz niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie.

Udostępnione sprawozdania mają być dostępne publicznie, aby potencjalni kontrahenci mieli wgląd w to, w jaki sposób podmioty zobowiązane do raportowania regulują swoje należności.

Kiedy należy złożyć sprawozdanie?

Sprawozdanie należy złożyć do dnia 31 stycznia każdego roku bez względu na rok obrotowy przyjęty w danej spółce. Warto przygotować i przejrzeć dane niezbędne do złożenia sprawozdania odpowiednio wcześniej, aby zawczasu wyłapać ewentualne błędy lub nieścisłości.

Jakie grożą kary za brak sprawozdania oraz za samo istnienie zatorów?

Niezłożenie sprawozdania w terminie stanowi wykroczenie i może skutkować karą grzywny.

W przypadku nieprzekazania w terminie sprawozdania, odpowiedzialność mogą ponieść wszyscy członkowie organu reprezentującego spółkę.

Należy też pamiętać, że samo istnienie zatorów (tj. nieterminowe regulowanie płatności) może prowadzić do dolegliwych kar (UOKiK przejawia na tym polu dużą aktywność). Wysokość kar zależy od wielkości długu i czasu opóźnienia w płatności, przy czym „recydywa” w tym zakresie jest karana dotkliwiej.

Jak możemy pomóc?

 

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami!

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi