Ulga na B+R pozwala przedsiębiorcom na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków (tzw. kosztów kwalifikowanych) poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Największym benefitem wynikającym z ulgi B+R są oczywiście zaoszczędzone w ten sposób pieniądze. Dla przykładu: wysokość dodatkowego odpisu w 2018 roku dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw wynosi 100% kosztów działalności badawczo-rozwojowej, podczas gdy spółki o statusie Centrum Badawczo-Rozwojowego mogą liczyć nawet na 150% odliczenia. Zatem korzyści podatkowe w ramach ulgi B+R przekładają się odpowiednio na 19% oraz 28,5% korzyści podatkowej.

Magdalena Kosewska, partner w CRIDO

Warunki korzystania z ulgi B+R

Firmy, które chcą skorzystać z ulgi muszą:

 • prowadzić działalność B+R,
 • wykazać wydatki na tzw. koszty kwalifikowane (czyli koszty, które podlegają refundacji),
 • wyodrębnić koszty kwalifikowane w dokumentacji (jeżeli nie zostały zwrócone w żadnej formie).

Koszty kwalifikowane:

 • koszty wynagrodzenia oraz należne składki,
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R,
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze oraz nabycie wyników badań od jednostek naukowych,
 • koszty patentów, praw ochronnych lub praw rejestracji wzorów przemysłowych,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R.

Kto może skorzystać z ulgi B+R?

Wielkość firmy nie ma tu znaczenia: z ulgi może skorzystać każdy, zarówno mały jak i duży przedsiębiorca, działający w dowolnej branży. Jedyny wymóg, to konieczność prowadzania działań badawczo-rozwojowych.

Nawet firma, która odnotowała straty lub której dochody są mniejsze niż wysokość przysługującego odliczenia może skorzystać z ulgi w ciągu kolejnych 6 lat podatkowych.

Status CBR

Przedsiębiorca niebędący instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095) może uzyskać status centrum badawczo-rozwojowego. Uzyskanie takiego statusu wiąże się z dodatkowymi przywilejami w tym mi.in. korzystanie ze zwolnienia podatkowego w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych (zwiększone korzyści z tytułu korzystania z ulgi B+R) czyli prawo do 150% odpisu, co oznacza korzyść podatkową w wysokości 28,5% puli kosztów kwalifikowanych.

Warunki otrzymania statusu CBR

Kryteria oceny:

Aby uzyskać status CBR firma musi wykazać przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok na poziomie:

 • co najmniej 5 mln zł, przy czym przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług B+R muszą stanowić co najmniej 20% przychodów netto,

lub

 • od 2,5 mln zł do 5 mln zł , przy czym przychody netto ze sprzedaży, wytworzonych przez siebie usług B+R musza stanowić co najmniej 70% przychodów netto.

Dodatkowo firma nie może zalegać z opłatą podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz musi prowadzić pełną księgowość zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Koszty kwalifikowane:

 • koszty wynagrodzenia oraz należne składki,
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzona działalnością B+R,
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze oraz nabycie wyników badan od jednostek naukowych,
 • koszty patentów, praw ochronnych lub praw rejestracji wzorów przemysłowych,
 • odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali wykorzystywanych w działalności B+R,
 • nabycie sprzętu specjalistycznego np. urządzeń pomiarowych,
 • odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali wykorzystywanych w działalności B+R.

Dowiedz się więcej

Ulotka Ulga B+R

Ulotka Status CBR

Ulotka Zwrot gotówkowy dla małych firm

Wsparcie działalności B+R. Analiza wyników konkursów dla przedsiębiorców 2015-2017

Eksperci CRIDO kolejny raz przeanalizowali listy projektów ubiegających się o dofinansowanie z wybranych, ma­jących na celu wsparcie projektów badawczo-roz­wojowych konkursów.

Pobierz raport

Dzieje się teraz w biznesie

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Nasi doradcy zbiorą informacje na temat procesów B+R w firmie oraz przeanalizują ich charakterystykę (miejsce generowania kosztów prac B+R, sposób dokumentacji i raportowania prac B+R i ich wyników, zaangażowanie osób, ewidencję kosztową i projektową).

W zależności od sytuacji nasi eksperci mogą przygotować wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

W zakres naszych kompetencji wchodzi analiza danych księgowych, weryfikacja kosztów kwalifikujących się do zastosowania ulgi na działalność B+R oraz pomoc w przygotowaniu załącznika CIT-BR do składanego rocznego zeznania podatkowego.

Nasi doradcy przygotują szczegółową analizę oraz zidentyfikują koszty działalności badawczo-rozwojowej, które spełniają przesłanki kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania.

Nasi doradcy przygotują rekomendacje dotyczące sporządzanej wewnętrznej dokumentacji, w szczególności istnienia/ obiegu dokumentów projektowych i księgowych, treści umów z pracownikami, ewidencji czasu pracy.

Rozliczenie ulgi B+R to ostatni, bardzo ważny etap. Nasi eksperci zajmą się weryfikacją przestrzegania ustalonych zasad związanych z rozliczaniem ulgi m.in. sprawdzeniem dokumentów wewnętrznych, procedur, dokumentowania i księgowania kosztów, ewidencją czasu pracy itp.

Eksperci CRIDO zajmą się analizą możliwości i zasadności uzyskania statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), przygotowaniem wniosku orz niezbędnych załączników.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami