Raportowanie TP-R

W ramach wprowadzanych z początkiem roku 2019  zmian w obszarze cen transferowych resort finansów przewidział wdrożenie nowoczesnego systemu raportowania danych. Nowe narzędzie funkcjonujące pod nazwą TP-R ma zastąpić dotychczasowy obowiązek składania przez podatników sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia w sprawie TP-R:

Szczegółowy zakres danych przedstawianych w informacji o cenach transferowych, połączony ze stosunkowo łatwą do analizy danych formą elektroniczną, pozwoli na bardziej precyzyjne typowanie podmiotów na potrzeby kontroli cen transferowych.

Następca formularzy CIT/TP oraz PIT/TP

Nowa forma raportowania o cenach transferowych TP-R składana będzie drogą elektroniczną przez podatników zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji lokalnej. Również transakcje krajowe zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego będą raportowane, ale zakres danych będzie węższy. Obowiązek sprawozdawczy będzie zbieżny czasowo z terminem składania oświadczenia o rynkowości rozliczeń i sporządzeniu lokalnej dokumentacji, tj. do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

Za pośrednictwem raportu TP-R podatnik będzie obowiązany do wskazania między innymi ogólnych informacji finansowych, danych odnoszących się do realizowanych transakcji oraz rezultatów przeprowadzonych analiz danych porównawczych (tzw. benchmarków). W raporcie TP-R podatnik wskaże między innymi typy transakcji z podmiotami powiązanymi (bardziej szczegółowy katalog niż w CIT/TP i PIT/TP), informacje na temat metod i cen stosowanych w rozliczeniach z powiązanymi kontrahentami, a także szczegółowe, zróżnicowane informacje odnośnie do sposobu ich weryfikacji, np. korzystanie z danych wewnętrznych lub zewnętrznych, przedział stanowiący rezultat analizy danych porównawczych.

Znaczenie nowych regulacji

Sprostanie obowiązkom raportowym w zakresie TP-R będzie wymagało od podatników większego nakładu administracyjnego względem formularza CIT/TP lub PIT/TP. Warto nadmienić, że skorzystanie przez podatnika ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego dla niektórych transakcji krajowych nie zwalnia z obowiązku ujęcia takich transakcji w raporcie TP-R.

Uchybienia obowiązkom w zakresie TP-R będą wiązać się ponadto z dotkliwymi sankcjami osobistymi. W przypadku niezłożenia raportu TP-R, złożenia go po terminie, czy zaraportowania informacji nieprawdziwych, Kodeks Karny Skarbowy przewiduje karę grzywny do wysokości 720 stawek dziennych.

Jednym z głównych celów gromadzona informacji przekazywanych za pośrednictwem raportowania TP-R ma być analiza ryzyka zaniżenia dochodu poprzez zachowania nierynkowe. Biorąc pod uwagę znaczenie TP-R dla typowania podmiotów do kontroli oraz występujące ryzyko sankcji osobistych (KKS) i korporacyjnych (dodatkowe zobowiązanie podatkowe z tytułu nierynkowości transakcji), wypełnianie obowiązków raportowych w zakresie TP-R powinno być poparte rzetelną analizą rynkowości prowadzonych rozliczeń.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Subskrybuj blogi