PPK czy PPE- oto jest pytanie…

Pracownicze Plany Kapitałowe będą stanowiły system długoterminowego oszczędzania (dalej: „PPK”) reklamowane są przez rząd jako przymusowy złoty środek na niewydolność systemu emerytalnego.  Jednocześnie jednak możliwe jest skorzystanie z alternatywy w postaci funkcjonujących już Pracowniczych Programów Emerytalnych (dalej: „PPE”).

W obliczu postępujących procesów demograficznych, gdzie zauważalna jest tendencja zmniejszającej się liczby urodzeń i wzrostu udziału w populacji osób w wieku poprodukcyjnym, utrzymanie wydolności systemu emerytalnego wymaga zmian w podejściu do gromadzenia kapitału na przyszłość. Aby sprostać tym wyzwaniom, planowane jest wprowadzenie PPK.

Mateusz Baran, szef zespołu prawa spółek

Biorąc pod uwagę, że wdrożenie PPK będzie, dla największych pracodawców, obowiązkowe już od przyszłego roku oraz pociągnie za sobą dodatkowe koszty po stronie pracodawcy (które należy przewidzieć w budżecie firmy na 2019 rok), bardzo istotne jest zapoznanie się z nowymi obowiązkami w tym zakresie oraz wcześniejsze przygotowanie odpowiedniej analizy kosztów wynikających z PPK, a także rozważenie alternatywnego rozwiązania jakim jest PPE.

Główne założenia PPK

PPK dotyczyć będzie osób zatrudnionych, które świadczą pracę na podstawie stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych. Wpłaty do PPK będą finansowane zarówno przez pracodawców, jak i pracowników – co do zasady, wpłata finansowana przez uczestnika PPK wynosić będzie 2 proc. wynagrodzenia. Z kolei wpłata pracodawcy wynosiłaby 1,5%.

Przewidziane są także dopłaty ze środków publicznych, w tym tzw. „opłata powitalna” w wysokości 250 zł oraz dopłata roczna w wysokości 240 zł (finansowane z Funduszu Pracy).

Każda z osób zatrudnionych zostanie automatycznie zapisana do PPK. Zachowa co prawda prawo do rezygnacji z uczestnictwa w PPK w każdej chwili, niemniej automatyczny zapis będzie cyklicznie ponawiany (co 4 lata).

PPK nieuchronnie spowoduje dalszy wzrost kosztów zatrudnienia.

Moment obowiązkowego wdrożenia PPK uzależniony jest od liczby zatrudnianych osób, przy czym najwięksi pracodawcy (co najmniej 250 zatrudnionych) zostaną objęci nowymi regulacjami już 1 lipca 2019 r.
Pracodawcy zmuszeni będą działać pod presją czasu, jeżeli zechcą skorzystać z alternatywy dla PPK jaką stanowią PPE.

Czy wdrożenie PPE się opłaca?

Przepisów ustawy o PPK nie będzie się stosować do podmiotu, który przed momentem objęcia go obowiązkowym PPK prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie.

Choć PPE wydaje się na pierwszy rzut oka rozwiązaniem bardziej kosztownym dla pracodawcy (min. 3,5% wpłaty podstawowej w PPE vs. 1,5% w PPK), to w ostatecznym rozrachunku może okazać się, że koszty PPE są porównywalne lub nawet niższe. W szczególności wziąć należy pod uwagę możliwość ograniczenia zasięgu PPE kryterium stażowym oraz dobrowolny charakter PPE, gdzie pracownik aby stać się uczestnikiem musi złożyć deklarację, w przeciwieństwie do PPK, do których pracownicy zapisywani są automatycznie.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc:

• Opracowujemy analizy kosztów wdrożenia i funkcjonowania PPK i PPE w długofalowej perspektywie.
• Zapewniamy pomoc prawną, doradztwo podatkowe i biznesowe w zakresie wyboru oferty PPK/PPE.
• Doradzamy prawnie i podatkowo na etapie wdrożenia PPK/PPE.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Subskrybuj blogi