...jedną z nielicznych, ale zarazem realnych form wsparcia dla pomiotów z sektora nieruchomości, stanowią przepisy „Tarczy antykryzysowej”, w tym zakresie w jakim przewidują możliwość pomniejszenia należnych za 2021 r. opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości...

Pomniejszenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – znaczne oszczędności w niepewnych czasach

Trwająca już blisko rok pandemia COVID-19 stawia wiele wyzwań przed przedsiębiorcami z większości sektorów gospodarki. W okresie niosącym dużą zmienność regulacyjną, konieczne może być sięganie po niewykorzystywane dotychczas instrumenty prawne w celu szukania oszczędności na przyszłe, zapewne równie niepewne czasy.

W świetle form wsparcia dotychczas udostępnionych przedsiębiorcom w celu walki z ekonomicznymi skutkami Covid-19, wsparcie dla sektora nieruchomości wydaje się być mocno ograniczone. Obecnie – w ogólnym rozrachunku – jedną z nielicznych, ale zarazem realnych form wsparcia dla pomiotów z sektora nieruchomości, stanowią przepisy „Tarczy antykryzysowej”, w tym zakresie w jakim przewidują możliwość pomniejszenia należnych za 2021 r. opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Z tego instrumentu mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy spełniają określone w Tarczy warunki, a którzy do dnia 31 stycznia 2021 r. wnieśli należne za 2020 r. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w pełnej wysokości.

Niedługo ostatni dzwonek, aby skorzystać z tej formy wsparcia gdyż w świetle obecnych regulacji z odpowiednim zgłoszeniem można wystąpić najpóźniej do końca marca 2021 r.

Kto może skorzystać z pomniejszenia?

Zasady pomniejszenia opłat za użytkownie wieczyste różnią się w zależności od tego, czy dana nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, czy też jednostki samorządu terytorialnego. Przepisy „Tarczy” mają bezpośrednie zastosowanie jedynie do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i określają też szereg warunków, które należy spełnić, aby skutecznie dochodzić pomniejszenia należnej za 2021 opłaty za użytkowanie wieczyste. Wśród tych należy wymienić przede wszystkim: wykorzystanie nieruchomości w użytkowaniu wieczystym do prowadzenia działalności gospodarczej, odnotowanie spadku obrotów gospodarczych wskutek epidemii Covid-19, czy w końcu brak zaległości w regulowaniu określonych zobowiązań publicznoprawnych do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Skontaktuj się z nami

Ile wynosi pomniejszenie?

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2021 może ulec pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni w 2020 r., w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii. W praktyce oznacza to możliwość pomniejszenia tej opłaty o ok. 80%.

Skontaktuj się z nami

Ograniczenia dotyczące pomocy publicznej

Od początku pandemii podmiotom gospodarczym udostępniono liczne formy wsparcia w postaci pomocy publicznej, które podlegają ściśle określonym zasadom kumulacji i limitom. Z uwagi na to, że pomniejszenie opłat za użytkowanie wieczyste stanowi formę pomocy publicznej, która obwarowana jest limitem 800 tys. euro na przedsiębiorstwo (grupę podmiotów powiązanych), ewentualna decyzja o ubieganiu się o tego typu ulgę powinna zostać poprzedzona szczegółową analizą dotychczas pozyskanych form wsparcia, tak aby jednoznacznie wyeliminować ryzyko odmowy pomniejszenia opłaty za użytkowanie wieczyste.

Skontaktuj się z nami

Jak możemy pomóc?

Z uwagi na nadzwyczajny i zupełnie nowy charakter wskazanych regulacji, wiele zagadnień związanych z pomniejszeniem opłat za użytkowanie wieczyste, w tym głownie proceduralnych, sprawia spore trudności w procesie ubiegania się o przyznanie tej ulgi. W zależności od lokalizacji nieruchomości, lokalne procedury, czy też dokumenty które należy przedstawić organowi wraz ze zgłoszeniem mogą się różnić.

Crido od początku pandemii oraz pojawienia się Tarczy antykryzysowej i jej kolejnych nowelizacji bacznie śledzi kształtujące się regulacje oraz procedury dotyczące ulg w spłacie opłat za użytkowanie wieczyste. Pozostajemy w stałym kontakcie z organami na terenie całego kraju i wiemy jakie problemy napotykają przedsiębiorcy ubiegający się o pomniejszenie należnych za użytkowanie wieczyste opłat.

Chętnie wesprzemy Państwa w procesie dochodzenia pomniejszenia opłaty i:

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Subskrybuj blogi