Podatek u źródła (WHT)

W 2019 roku planowane jest wprowadzenie nowych zasad poboru podatku u źródła (WHT) na płatnościach takich jak dywidendy (19%), odsetki, należności licencyjne, wybrane usługi niematerialne (wszystkie 20%). Nowe zasady zakładają konieczność poboru podatku w pełnej kwocie z możliwością wystąpienia o jego zwrot, jeśli uzasadnione jest zastosowanie obniżonej stawki WHT lub też pełnego zwolnienia z opodatkowania.

Wprowadzenie konieczności faktycznego poboru WHT z następującą po nim procedurą zwrotu podatku będzie istotnie zaburzało płynność finansową podatników. Każda konfrontacja z urzędem skarbowym z pewnością będzie generowała kontrolę jakości oraz prawidłowości posiadanej dokumentacji i statusu zagranicznego odbiorcy płatności. Stąd niezwykle istotne jest wcześniejsze przygotowanie się do nowych regulacji oraz zbudowanie odpowiedniego komfortu w zakresie posiadanej dokumentacji i wynikających z niej informacji.

Paweł Toński, partner w CRIDO

Jak mają działać nowe regulacje w zakresie WHT?

Polski podmiot dokonujący zagranicznej wypłaty dywidendy, należności licencyjnych, odsetek, czy wybranych usług niematerialnych w kwocie przekraczającej 2 m PLN (w danym roku do danego odbiorcy), będzie zobowiązany do faktycznego poboru podatku u źródła wg właściwej stawki.

Jeśli podatnik będący odbiorcą transgranicznej płatności będzie uprawniony do zastosowania niższej stawki WHT (wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) lub pełnego zwolnienia z opodatkowania (wynikającego z dyrektywy UE), będzie mógł wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku, który uzyska po upływie co najmniej 6 miesięcy. Wystąpienie o zwrot wymagać będzie zgromadzenia licznej dokumentacji.

Zapłata WHT nie będzie konieczna, jeśli zarząd podmiotu dokonującego wypłaty złoży oświadczenie m.in. że zweryfikował, iż zagraniczny podmiot otrzymujący płatność jest jej faktycznym odbiorcą (beneficial owner) i prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą.

Zastosowanie zwolnienia z WHT będzie również możliwe po uzyskaniu indywidualnej opinii organów skarbowych potwierdzającej właściwy status zagranicznego odbiorcy płatności z Polski.

Dlaczego planowane zmiany mają znaczenie?

Brak odpowiedniego przygotowania oznaczać będzie zwiększenie opodatkowania płatnika zagranicznego.

Praktycznie każda opcja stosowania obniżonych stawek lub zwolnienia z WHT wymagać będzie zebrania odpowiedniej dokumentacji.

Ewentualne nieprawidłowości w zakresie WHT obarczone będą większymi sankcjami nakładanymi na spółkę (płatnika) i jej zarząd (KKS).

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc?

Compass-WHT | Minimalizacja ryzyka w obszarze podatku u źródła

System Compass-WHT umożliwia między innymi:

Przejdź do strony narzędzia i sprawdź szczegóły!

 

Ograniczenie stosowania nowych przepisów o podatku u źródła | Rozporządzenie Ministra Finansów

Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie ograniczenia stosowania przepisu wprowadzającego obowiązek poboru WHT dla płatności powyżej 2 mln zł. Projektowane przepisy wprowadzają również bezterminowe wyłączenie z obowiązku poboru podatku u źródła dla określonych typów płatności.

Zobacz więcej:

Limitation of the application of the new withholding tax regulations | Decree of the Ministry of Finance

The Ministry of Finance published a decree temporarily deferring the application of certain provisions introducing the obligation to collect withholding tax for payments exceeding PLN 2m. The decree provisions also introduce a permanent exemption to collect withholding tax for certain payments.

View more:

 

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Subskrybuj blogi