Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzają do polskiego ustawodawstwa nową instytucję – IP Box (Innovation Box), analogiczną w PIT i CIT, przewidującą preferencyjną stawkę podatku w wysokości 5% dla dochodów osiągniętych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej („Kwalifikowane IP”).

Aby przygotować się do skorzystania z IP Box (Innovation Box) podatnicy powinni wypracować wewnętrzną strategię zarządzania innowacją i prawami własności intelektualnej. Istotne będzie również ustalenie dochodu z kwalifikowanego IP oraz prowadzenie odpowiedniej ewidencji.

Magdalena Kosewska-Kwaśny, partner w CRIDO

Skorzystanie z IP Box (Innovation Box) wymaga od podatnika

1. Prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o CIT/PIT działalność badawczo-rozwojowa to:

 • działalność twórcza,
 • obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe,
 • podejmowana w sposób systematyczny,
 • podejmowana w celu zdobywania nowej wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

2. Wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przedmiotu kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w ramach prac badawczo-rozwojowych

Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej („Kwalifikowane IP”) uwzględnia:

 • prawo do wynalazku (patent),
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczone do obrotu,
 • wyłączne prawo do odmiany roślin,
 • prawo z rejestracji nowych ras zwierząt,
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

3. Osiągania dochodów z kwalifikowanego IP

Dochodem z kwalifikowanego IP jest osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód:

 • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • z jego sprzedaży,
 • z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego IP.

4. Ustalenia, ile dochodu z kwalifikowanego IP może korzystać z preferencji podatkowej

Wysokość kwalifikowanego dochodu stanowi iloczyn dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz wskaźnika nexus obliczonego według wzoru:

CRIDO: wzór Innovation Box

Poszczególne litery oznaczają poniesione koszty związane z kwalifikowanym IP:

a – działalność B+R,

b – nabycie wyników prac B+R od podmiotu niepowiązanego,

c – nabycie wyników prac B+R od podmiotu powiązanego,

d – nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

IP Box (Innovation Box) przewiduje możliwość wykorzystania straty poniesionej z Kwalifikowanych IP przez 5 lat, a także możliwość skorzystania z ulgi „wstecz” i „w przód” (ekspektatywa prawa). Konieczne jest jednak prowadzenie szczegółowej ewidencji rachunkowej kwalifikowanych IP.

Sprawdź kalkulator IP Box (Innovation Box)

Narzędzie stworzone przez ekspertów CRIDO, które pozwoli obliczyć, ile możesz oszczędzić korzystając z zachęty IP Box (Innovation Box) w swojej firmie.

 

Kalkulator IP Box (Innovation Box)

Pobierz ulotkę

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Innovation Box. Mechanizm działania. Przegląd aktualnych rozwiązań w Europie. Wydanie II zaktualizowane.

Aktualizacja raportu na temat Innovation Box, który eksperci Crido przygotowali pod patronatem Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji.

Pobierz raport

Dzieje się teraz w biznesie

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

W ramach tego etapu nasi eksperci przygotują analizę możliwości wykorzystania Innovation Box oraz korzyści jakie mogą być dostępne dla firmy, biorąc pod uwagę rodzaje grup produktowych oferowanych przez firmę, typy strumieni dochodów, koszty B+R oraz dotychczasową strategię ochrony praw własności intelektualnej.
W ramach usługi zespół CRIDO zweryfikuje czy działania firmy mogą potencjalnie zostać uznane za działalność B+R, a także jakimi rodzajami praw własności intelektualnej dysponuje firma, przeanalizuje również podejście firmy do (i) kwalifikacji (koszty pośrednie/bezpośrednie) oraz (ii) ewidencji kosztów poniesionych na wytworzenie/rozwinięcie/ulepszenie (w ramach prowadzonej Działalności B+R) kwalifikowanych praw własności intelektualnej (Kwalifikowane IP). Nasze prace zostaną zakończone podsumowaniem w formie raportu wraz z rekomendacjami odnośnie potencjału wdrożenia mechanizmu IP BOX.

W ramach usługi nasz zespół zajmie się weryfikacją kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP) w kontekście działalności badawczo-rozwojowej, analizą kosztów prac B+R związanych z kwalifikowanymi IP, ustaleniem dochodów osiągniętych z kwalifikowanych IP, ewidencją kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz przygotowaniem procedury mającej na celu stosowanie Innovation Box w firmie przy niezmienionym stanie faktycznym.