Co wprowadza ustawa o fundacji rodzinnej?

Od 22 maja 2023 r. obowiązują regulacje wprowadzające fundację rodzinną do polskiego porządku prawnego. Ustawa o fundacji rodzinnej rewolucjonizuje dotychczasowe podejście do kwestii sukcesji przedsiębiorstw, umożliwiając korzystanie z nowoczesnych mechanizmów sukcesji.

Nowe przepisy o fundacji rodzinnej

Wprowadzają całkowicie nowy podmiot (fundacja rodzinna), którego głównym zadaniem będzie gromadzenie i ochrona majątku (zwłaszcza rodzinnego) oraz zarządzanie nim.

Polska fundacja rodzinna a zagraniczne rozwiązania

Polska fundacja rodzinna jest nowym rozwiązaniem, które nie zawsze będzie korzystne dla danej firmy. Warto pamiętać, że polskie firmy mogą skorzystać również z mechanizmów zagranicznych fundacji.

Jakie dokumenty regulują funkcjonowanie fundacji rodzinnej?

Kluczowym dokumentem regulującym zasady funkcjonowania fundacji rodzinnej będzie statut fundacji rodzinnej. Fundator będzie miał możliwość stosunkowo swobodnego ukształtowania jego postanowień.

Jaki może być cel utworzenia fundacji rodzinnej?

Fundacja rodzinna ma służyć przede wszystkim sprawnemu przekazaniu majątku kolejnym pokoleniom i zabezpieczeniu go przed rozproszeniem, a dodatkowo może się okazać atrakcyjna od strony finansowej. Fundacja rodzinna może również zwiększać bezpieczeństwo majątku prywatnego w kontekście ryzyk związanych z prowadzeniem biznesu.

Działalność fundacji rodzinnej  

Działalnością fundacji rodzinnej może być działalność gospodarcza głównie o charakterze pasywnym – wynajem nieruchomości, przystępowanie do spółek prawa handlowego, udzielanie pożyczek etc.

Jak założyć polską fundację rodzinną?  

Fundacja rodzinna będzie mogła zostać założona na dwa sposoby: za życia fundatora na podstawie aktu założycielskiego lub po jego śmierci – na podstawie testamentu.

Od strony czysto technicznej założenie fundacji rodzinnej nie będzie skomplikowane,  natomiast pewnym wyzwaniem może być odpowiednie ustrukturyzowanie fundacji rodzinnej tak, aby mogła spełniać założone cele, zapewniać bezpieczeństwo beneficjentom i sprawnie działać.

Kto może zostać fundatorem, a kto beneficjentem polskiej fundacji rodzinnej

Fundatorem polskiej fundacji rodzinnej może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Fundatorów może być kilkoro, za wyjątkiem sytuacji, gdy fundacja rodzinna jest ustanawiana w testamencie.

Beneficjentem fundacji rodzinnej może zostać każdy (osoba fizyczna) niezależnie od wieku czy posiadania zdolności do czynności prawnej oraz niezależnie od tego, czy beneficjent jest spokrewniony z fundatorem.

Ponadto, beneficjentami mogą zostać również organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Jakiego typu świadczenia mogą otrzymywać beneficjenci?

Z dochodów i majątku fundacji rodzinnej można finansować np. koszty utrzymania, kształcenia lub leczenia beneficjentów; możliwe jest również przekazywanie beneficjentom świadczeń pieniężnych lub rzeczowych.

Korzyści

Korzyści podatkowe wynikające z założenia polskiej fundacji rodzinnej  

 • Dzięki fundacji rodzinnej możliwe jest skorzystanie z preferencyjnego opodatkowania przy wypłatach do beneficjentów (członkowie rodziny).
 •  Założenie fundacji rodzinnej oraz przekazanie jej majątku jest wolne od opodatkowania.
 •  W ramach prowadzonej działalności gospodarczej fundacja rodzinna korzysta ze zwolnienia podmiotowego z CIT. Wyjątek stanowi prowadzenie działalności gospodarczej poza dopuszczalnym zakresem – wtedy dochody z takiej działalności będą podlegać opodatkowaniu 25% CIT.
 •  Opodatkowanie CIT wystąpi w momencie wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów fundacji rodzinnej (lub przy rozwiązaniu fundacji). W takim przypadku stawka wyniesie 15% CIT.
 • Fundator oraz beneficjenci należący do najbliższej rodziny fundatora (grupa „zerowa”) korzystają ze zwolnienia podatkowego w PIT z tytułu świadczeń otrzymanych od fundacji rodzinnej. Pozostali beneficjenci zobowiązani będą do zapłaty 15% podatku PIT.
 • Obecnie, uzyskanie statusu fundatora lub beneficjenta polskiej fundacji rodzinnej uniemożliwia skorzystanie z tzw. estońskiego CIT przez spółkę, w której te osoby są udziałowcami.  Ponadto objęcie udziałów lub akcji w spółce przez samą fundację będzie skutkować dla tej spółki utratą możliwości skorzystanie z estońskiego CIT.

Jakie są korzyści z założenia fundacji rodzinnej?

 • Fundacja rodzinna może chronić przedsiębiorstwo i kapitał przed rozdrobnieniem (zachowek, upłynnienie przez spadkobierców)
 • Fundacja rodzinna stanowi zabezpieczenie majątku prywatnego przed wierzycielami.
 • Fundacja rodzinna daje dużą elastyczność co do struktury fundacji i kształtowania wypłat do beneficjentów.
 • Wola fundatora w fundacji rodzinnej może długookresowo wyznaczać kierunek zarządzania majątkiem i zasady wypłat do beneficjentów.
 • Fundacja rodzinna umożliwia korzystanie z atrakcyjnych zasad reinwestowania w firmach rodzinnych.

Jak możemy pomóc w ustanowieniu fundacji rodzinnej?

 Dlaczego warto z nami współpracować przy tworzeniu fundacji rodzinnej?

Fundacja rodzinna – co należy o niej wiedzieć?

Fundacja rodzinna została utworzona w celu zapewnienia lepszej sukcesji biznesu. Ma w założeniu pozwolić na sukcesję następnym pokoleniom bez rozproszenia majątku, co mogłoby mieć miejsce na drodze tradycyjnego dziedziczenia. W polskim prawodawstwie fundacja może być również ciekawym wehikułem inwestycyjnym, nie tylko dla firm rodzinnych. Zapraszamy do obejrzenia ciekawej rozmowy na ten temat.

 >>Zobacz cały materiał<<

Zaloguj/zarejestruj się na CRIDOTEKA.pl  i obejrzyj bezpłatnie film

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

CRIDO o fundacji rodzinnej

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi