Ostatnie zmiany w prawie i praktyce organów zmuszają przedsiębiorców do weryfikacji i/lub wprowadzenia procedur zgodności z prawem (compliance).

W nowych regulacjach (ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, RODO, STIR, ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, raportowanie schematów podatkowych, podatek CIT u źródła), jak i projektowanych przepisach (m.in. ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, ustawa o jawności życia publicznego), a także w naszej praktyce obserwujemy widoczna zmianę tendencji większy nacisk na konieczność zapewnienia przez zarządy należytej staranności w nadzorze nad spółkami (np. procedury należytej staranności VAT, procedury dot. odpowiedzialności karno-skarbowej).

Jaki realny wpływ na działalność przedsiębiorstwa mogą mieć wprowadzone regulacje i zmiana tendencji postępowania administracji skarbowej i organów ścigania?

1. nastawienie organów państwowych do działania nastawionego w większym stopniu niż dotychczas na wynik poprzez nakładanie wyższych kar pieniężnych (np. AML: 5 mln euro, 10% obrotów przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego).
2. większe angażowanie się organów ścigania w sprawy podatkowe i gospodarcze co jest wynikiem sankcji określonych przez kodeks karny m. in. pozbawienie wolności, zarząd przymusowy nad spółką.
3. wymierzanie i egzekwowanie coraz ostrzejszych kar wobec zarządów spółek za nieprzestrzeganie obowiązujących regulacji, czy też niedochowanie należytej staranności w zarządzaniu nimi.

Jak spółka może się zabezpieczyć?

Wprowadzając procedury zgodne z wymogami regulacyjnymi nowych ustaw oraz aktualną praktyką organów chroniące organizacje, członków zarządu i pracowników przed konsekwencjami związanymi z niedostosowaniem do nowych przepisów i ich aktualnej interpretacji

Rezultat:

  • dla zarządu – zapewnienie należytej staranności w nadzorze nad organizacją;
  • dla właściciela/ inwestora – zapewnienie zgodności z polskim prawem, regulacjami wewnątrzgrupowymi i aktualną praktyką organów;
  • dla pracowników – przejrzyste, przyjazne procedury zgodności;
  • dla organizacji – ograniczenie ryzyka naruszeń.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc:

• audyt organizacji i funkcjonujących procedur,
• ocena ryzyka,
• opracowanie strategii compliance uwzgledniającej specyfikę działalności grupy kapitałowej i poszczególnych spółek,
• wdrożenie procedur zgodności z prawem i należytej staranności,
• monitoring procedur.

Nasze podejście:

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Subskrybuj blogi