Wdrażanie innowacji przez MŚP (PO PW)

Wsparcie można uzyskać na projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych w skali regionu produktów lub procesów technologicznych. Wymagane jest wdrożenie własnych lub nabytych wyników prac B+R. Konkurs jest przeznaczony dla projektów realizowanych na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

 

Szczegóły konkursu

25 sierpnia 2020 - 24 września 2020

Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie (MŚP)
● zatrudniające co najmniej 5 pracowników
● osiągające przychody nie mniejsze niż 600 tys. PLN
● od 6 miesięcy należące do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego

150 mln PLN

1 mln PLN

50 mln EUR

20 mln PLN

Inwestycja:
● nabycie lub leasing nieruchomości (nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych)
● roboty i materiały budowlane
● środki trwałe
● wartości niematerialne i prawne

● wdrożenie prac badawczo-rozwojowych
● innowacyjność produktu lub procesu technologicznego przynajmniej w skali regionu
● przygotowanie do realizacji (posiadanie zezwoleń)
● pozytywny wpływ na działalność gospodarczą członków ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego
● wzrost zatrudnienia
● zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami wspólnymi dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej

●usługi doradcze - wielkość wsparcia 50% kosztów kwalifikowanych
●uzyskanie walidacji i obrona patentów oraz innych wartości niematerialnych i prawnych – wielkość wsparcia 50% kosztów kwalifikowanych, przy czym intensywność wsparcia może zostać zwiększona do 85% ale jednocześnie nie może przekroczyć 200 tys EUR

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Przejdź do strony Dotacje i instrumenty zwrotne

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Subskrybuj blogi