Horyzont Europa

Głównym celem programu Horyzont Europa jest finansowanie przełomowych badań naukowych i innowacji realizowanych przez międzynarodowe konsorcja.

Jest to największy program, którego budżet na lata 2023 -2024 wynosi 13,5 mld EUR.

Wymagania są wysokie, a każdy projekt musi wykazać się tzw. europejską wartością dodaną. Jednym z konkursów w programie Horyzont Europa jest EIC Accelerator,
w ramach którego wspierane będą przełomowe innowacje przedsiębiorców z sektora MŚP.

EIC Accelerator

Konkurs skierowany jest do firm, które mają duży potencjał wzrostu i chcą wdrażać innowacyjne rozwiązania. Każda innowacja może liczyć na odpowiednie wsparcie, niezależnie czy jest ona tworzona w sektorze technologicznym czy np. społecznym lub usługowym.

O wsparcie mogą aplikować samodzielnie podmioty spełniające kryteria MSP lub podmioty spełniające kryteria tzw. małych mid-caps – zatrudniające do 500 osób posiadające produkt lub rozwiązanie zaawansowany badawczo na poziomie TRL 5/6 (tj. dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych).

W 2023 r. wnioski w konkursie EIC Accelerator będzie można składać w ramach dwóch typów naborów:

Nie ma z góry określonych priorytetów tematycznych i jest otwarty na propozycje z każdej dziedziny technologii lub aplikacji.

1. Technologie dla otwartej autonomii strategicznej - dedykowane dla nowych technologii, pionierskich rozwiązań z zakresu:

- Komponenty, technologie i systemy w przemyśle farmaceutycznym

- Strategiczne technologie w obszarze zdrowia

- Zrównoważone i innowacyjne podejścia, w tym podejścia cyrkulacyjne do surowców krytycznych (CRM)

- Nowe zastosowania technologii kwantowych

- Aplikacje do obliczeń brzegowych

- Innowacyjne zastosowania wykorzystujące dane i sygnały pochodzące z infrastruktury kosmicznej UE

- Rozwój technologii kosmicznych

- Krytyczne technologie w obszarze bezpieczeństwa

- Technologie na rzecz innowacyjnych infrastruktur i usług finansowych oraz płatniczych

2. Technologie „Fit for 55” - dedykowane projektom mającym na celu dostosowanie klimatu, energii, użytkowania gruntów i transportu w UE do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r., w tym projektom wpisującym się w:

- Wyższy poziom konwersji i wykorzystania czystej energii

- Dekarbonizacja przemysłu

- Efektywność energetyczna

- Rozwiązania w zakresie mobilności o zerowej emisji

- Neutralność klimatyczna w zagospodarowaniu przestrzennym

- Systemy zarządzania/monitorowania wody, gazu i powietrza w pomieszczeniach zamkniętych

- Zielone technologie cyfrowe

Istotne informacje

Formy finansowania

 1. Grant od 500 tys. do 2,5 mln EUR
 2. Blended finance: grant do 2,5 mln EUR oraz finansowanie kapitałowe sięgające nawet 15 mln EUR

 

Zakres wsparcia

 1. Rozwój i demonstracja technologii
 2. Wydatki związane z pracami B+R
 3. Wynagrodzenia
 4. Podwykonawstwo
 5. Koszty podróży
 6. Amortyzacja środków trwałych
 7. Zakup towarów i usług

Wybrane kryteria oceny w EIC Accelerator

 • wpływ projektu, m.in. zaspokojenie potrzeb grup docelowych, rozwój i wzrost konkurencyjności wnioskodawcy, model biznesowy, znaczenie dla międzynarodowego rynku, strategia IP
 • doskonałość projektu, m.in. innowacyjność, trafność zaproponowanego podejścia, interdyscyplinarność, przewidywane korzyści w stosunku do zaplanowanych wydatków
 • jakość i efektywność wdrożenia, m.in. efektywność kosztowa, zasadność harmonogramu i budżetu w kontekście założonych celów, zasoby kadrowe

Terminy naborów

Wniosek wstępny (short proposal): nabór w trybie ciągłym (ocena do 4 tygodni).

Nabór wniosków właściwych (full proposal, cut-off dates):

 • 11 stycznia 2023 (tylko w kategorii Open)
 • 22 marca 2023
 • 7 czerwca 2023
 • 4 październik 2023

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Zebranie i analiza informacji na temat obecnych i planowanych działań oraz potrzeb klienta w celu selekcji projektów pod katem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków pomocowych.

Kształtowanie projektów oraz wsparcie przy ich dostosowywaniu pod katem kryteriów wyboru i wymagań instytucji.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz kompletu załączników.

Bezpośrednie kontakty z instytucja i przygotowanie ewentualnych uzupełnień / dodatkowych wyjaśnień, a także przygotowanie wnioskodawcy do Panelu.

Przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie oraz asysta w kontaktach z instytucją.

Stałe lub doraźne wspieranie beneficjenta m.in. w przygotowywaniu wniosków o płatność i wprowadzaniu zmian do umowy.

Nasze doświadczenie

Samurai Labs

Maksymalny grant z I Fazy Instrumentu MSP dla Samurai Labs, pierwszego w Polsce niepublicznego laboratorium badań nad sztuczną inteligencją.  Szczegóły projektu Samurai Labs

PolTREG

2,5 mln EUR dofinansowania z programu Horyzont 2020 w ramach II Fazy SME Instrument na rozwój projektu dotyczącego rozwoju innowacyjnej terapii cukrzycy  Szczegóły projektu PolTREG

Pobierz ulotkę

Doświadczenie w liczbach

10 mld PLN
pozyskanego wsparcia dla naszych klientów

600
zrealizowanych projektów

2,3 mld PLN
pozyskanych na projekty B+R

3,7 mld PLN
pozyskanych na projekty inwestycyjne

1,9 mld PLN
pozyskanych na projekty środowiskowe

CRIDO numerem 1 wg wartości wsparcia pozyskanego z konkursu Instrument MŚP w ramach programu Horyzont 2020 (poprzednika programu Horyzont Europa)

Ranking Najskuteczniejszych Firm Doradczych, magazyn Fundusze Europejskie

W rankingu Najskuteczniejszych Firm Doradczych organizowanym przez portal Fundusze Europejskie CRIDO stanęło na podium aż 13 razy. Zespół Biznes i innowacje jest numerem 1 w klasyfikacji generalnej wg wartości pozyskanych dotacji oraz wartości projektów, wg liczby dotacji pozyskanych z konkursu Szybka ścieżka, wg wartości wsparcia pozyskanego z konkursu Instrument MŚP w ramach programu Horyzont 2020 oraz najskuteczniejszą firmą wg wartości i liczby dotacji oraz wartości projektów dla dużych firm.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Subskrybuj blogi