Największy program wsparcia innowacji i wdrożeń dla przedsiębiorców

Główne cele programu to:

[]

Program FENG | Na co można otrzymać wsparcie?

Priorytet 1: Wsparcie dla przedsiębiorców — Ścieżka SMART

Zapewnienie dofinansowania w modułach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej gospodarki.

Dofinansowanie projektów modułowych.

Budżet: 4,3 mld EUR

Priorytet 2: Środowisko przyjazne innowacjom

Wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu.

Dofinansowanie m.in. w konkursie Kredyt na innowacje technologiczne.

Budżet: 2,7 mld EUR

Priorytet 3: Zazielenienie przedsiębiorstw

Wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju.

Dofinansowanie m.in. w konkursie Kredyt ekologiczny.

Budżet: 800 mln EUR

Priorytet 4: Pomoc techniczna

Zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu. Dofinansowanie przewidziane jest dla instytucji i podmiotów wspierających realizację Programu FENG.

Budżet: 159 mln EUR

 

 

Program FENG | Kto może ubiegać się o wsparcie?

Oferta skierowana jest do:

  • przedsiębiorstw (MŚP, small mid-caps, mid-caps oraz dużych)
  • sektora nauki,
  • konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
  • instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji, instytucji finansowych.

Program FENG | Wsparcie modułowe

Podejście modułowe do projektów w ramach Ścieżki SMART (Priorytet 1) jest największą zmianą w stosunku do poprzedniego programu.

Oznacza ono, że przedsiębiorcy będą mogli złożyć jeden wniosek, w którym będą mogli połączyć wsparcie na wybrane przez siebie tzw. moduły, przy czym zawsze w ramach wniosku powinien być uwzględniony co najmniej jeden moduł obowiązkowy i dowolna liczba modułów fakultatywnych.

Moduły zastąpiły podział na Działania i Poddziałania wspierające jeden typ projektu (np. tylko prace B+R czy tylko inwestycje wdrożeniowe), który skutkował koniecznością składania odrębnych wniosków o dofinansowanie poszczególnych typów projektów.

Moduły obowiązkowe

- Badania przemysłowe i prace rozwojowe
- Projekty indywidualnych przedsiębiorców i konsorcjalne

- Wdrożenie wyników prac B+R realizowanych samodzielnie w module obowiązkowym
- Wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych/zakupionych wcześniej przez przedsiębiorcę

Moduły fakultatywne

- Tworzenie i rozwój centrów B+R służących realizacji agendy badawczej
- Infrastruktura służąca do realizacji prac przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych

- Internet rzeczy
- Cyfrowy bliźniak
- Big data
- Robotyzacja linii produkcyjnych
- Analityka danych i optymalizacja produkcji
- Systemy zwiększające cyberbezpieczeństwo
- Oprogramowanie obniżające koszty prototypowania i wprowadzania nowych produktów

- Zastępowanie bądź redukcja substancji szkodliwych w materiałach, produktach
- Ekoprojektowanie ETV, LCA, PEF
- Ponowne użycie zasobów wcześniej traktowanych jako odpad
- Zastępowanie materiałów pierwotnych, surowcami wtórnymi i produktami ubocznymi

- Komercjalizacja wyników prac B+R za granicą
- Udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw
- Promocja produktów lub usług na rynkach zagranicznych
- Uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej lub jej utrzymanie poza Polską

Zdobywanie nowych umiejętności oraz wiedzy w zakresie:
- Inteligentnych specjalizacji
- Transformacji przemysłu w kierunku Przemysłu 4.0
- Transferu technologii
- Zarządzania innowacjami
- Ekoprojektowania
- Obsługi infrastruktury badawczej

Doświadczenie CRIDO w liczbach

10 mld PLN
pozyskanego wsparcia dla naszych klientów

600
zrealizowanych projektów

2,3 mld PLN
pozyskanych na projekty B+R

3,7 mld PLN
pozyskanych na projekty inwestycyjne

1,9 mld PLN
pozyskanych na projekty środowiskowe

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami!

Subskrybuj blogi