5% stawka podatku w branży IT, czyli jak skorzystać z IP Box

Lokalizacja:

Polska

Kiedy:

10 września 2019, godz. 11.00

IP Box (Innovation Box) to zachęta podatkowa, która dla polskich przedsiębiorców jest dostępna od stycznia br. Umożliwia ona skorzystanie z preferencyjnej, 5%  stawki podatku od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP). Wśród tych praw znalazło się również autorskie prawo do programu komputerowego, co czyni IP Box atrakcyjnym z punktu widzenia branży IT. Posiadanie kwalifikowanego prawa IP nie jest jednak jedynym warunkiem skorzystania z IP Box. O tym na co powinny zwrócić uwagę firmy IT chcąc wdrożyć IP Box, jakie dochody możemy opodatkować niższą stawką, jak efektywnie chronić swoje IP i jak korzystać z IP Box w kontekście cen transferowych opowiedzą eksperci CRIDO podczas webinaru, na który serdecznie zapraszamy.

Pytania uczestników webinarium IP BOX w branży IT

Na prace badawczo rozwojowe które powstały w spółce, składają się również zakresy wykonane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Właścicielem IP jest spółka. Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą - jako współautor IP - może skorzystać z preferencji IP Box?

Potencjalnie tak, ale konieczne jednak byłoby przeanalizowanie m.in.:

 • czy osoba prowadząca działalność sprzedaje na rzecz spółki prawa autorskie czy wykonuje usługi,
 • na jakich zasadach osoba ta przenosi wypracowane przez siebie prawa na rzecz spółki,
 • jakie czynności ta osoba wykonuje, czy mają one znamiona działalności B+R.

Konieczne byłoby również przeanalizowanie z punktu widzenia spółki, o ile chciałaby skorzystać z IP Box, w jakiej relacji ze spółką pozostają wspomniane osoby fizyczne - m.in. jakie są zapisy umowy o współpracy.

Czy chcąc skorzystać z zachęty IP BOX przez programistę prowadzącego jednoosobową osobową działalność gospodarczą, który sprzedaje prawa autorskie na rzecz kontrahenta (co miesiąc w miarę postępu prac) do tworzonych poszczególnych funkcjonalności/modułów programu komputerowego, musi on wystąpić o interpretację indywidualną Dyrektora KIS?

Wystąpienie do Dyrektora KIS jest zalecane, gdyż można wówczas uzyskać stanowisko organu odnośnie np. kwestii:

 • czy sprzedawane moduły / funkcjonalności stanowią element programu komputerowego,
 • czy podejmowane przez taką osobę czynności stanowią działalność B+R,
 • czy sposób ewidencjonowania jest właściwy w kontekście IP Box.

Czy w przypadku analizy możliwości zakwalifikowania działalności jako B+R podręcznik Frascati zawiera definicję, czy wskazówki? Pytam gdyż zawarte w podręczniku Frascati definicje są powszechnie krytykowane przez firmy tworzące oprogramowanie. Dominujący obszar innowacyjnych działalności firm softwareowych nie dotyczy tworzenia nowych języków oprogramowania.

Podręcznik Frascati zawiera wskazówki, które mogą być pomocne przy definiowaniu w firmie informatycznej działalności B+R.

Formalna definicja działalności B+R jest zawarta w  art. 4a pkt 26 ustawy o CIT (odpowiednio art. 5a pkt 38 ustawy o PIT):

"działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań."

Pojęcia badań naukowych i  prac rozwojowych zostały zdefiniowane w art. 4a pkt 27 oraz pkt 28 ustawy o CIT (odpowiednio art. 5a pkt 39 oraz pkt 40 ustawy o PIT) poprzez odesłanie do definicji zawartych w art. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce badania naukowe są działalnością obejmującą:

1.badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy
o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2.badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Z kolei stosownie do treści art. 4a pkt 28 ustawy o CIT (odpowiednio art. 5a pkt 40 ustawy o PIT) sformułowanie–   prace rozwojowe –   oznacza prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli: działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług– z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Przekazuję autorskie prawa majątkowe do tworzonych przeze mnie aplikacji, takie same uzyskuję od moich podwykonawców, ale nie wykonuję formalnych działań B&R. Czy mogę skorzystać z IP Box?

Jednym z koniecznych warunków do spełnienia dla skorzystania z IP Box jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Wynika to z art. 24d ustawy o CIT oraz art. 30ca ustawy o PIT:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

 1. patent,
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),
 8. autorskie prawo do programu komputerowego

– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Konieczne byłoby zatem sprawdzenie, czy czynności podejmowane przy tworzeniu aplikacji można uznać za prace B+R w rozumieniu definicji określonych w ustawie o CIT i ustawie o PIT.

Patenty w informatyce to rzadkość. Stosuje się je jedynie w przypadku naprawdę wyjątkowych rozwiązań czy algorytmów. Pomysły na aplikacje są często kopiowane. Poza tym: który punkt ustawy mówi, że trzeba mieć patent, by skorzystać z IP Box?

Zgodnie z art. 24d ustawy o CIT oraz art. 30ca ustawy o PIT:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

 1. patent,
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),8) autorskie prawo do programu komputerowego

– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Tym samym nie jest konieczne posiadanie patentu tylko JEDNEGO z ww. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Jeżeli firma wypracowuje w toku prac B+R rozwiązanie objęte autorskim prawem do programu komputerowego, jest to wystarczające w celu spełnienia ww. warunku, nie jest konieczne posiadanie patentu.

Jednocześnie o ile w istocie w Polsce, rozwiązania z branży IT rzadko uzyskują ochronę w postaci patentu, to już w USA czy Azji jest to powszechnie stosowana forma ochrony. Z uwagi na coraz częstszą ekspansję polskich firm z branży IT na te rynki, chcieliśmy także zasygnalizować taką możliwość.

Jak się ma IP (autorskie prawo i jego przekazywanie) do B&R? Przecież można przekazywać IP do programu komputerowego bez działalności B&R. Który punkt ustawy mówi, że musi być B&R?  Wszystko w kontekście IP Box.

Wynika to z art. 24d ustawy o CIT oraz art. 30ca ustawy o PIT:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

 1. patent,
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),
 8. autorskie prawo do programu komputerowego

– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Czy można prowadzić badania i rozwój w ramach firmy, wtedy kiedy firma nie ma statusu CBR(Centrum Badawczo Rozwojowego?)

Tak, można. Wiele firm nie posiadających tego statusu prowadzi działalności badawczo-rozwojową.

Jak w książce przychodów i rozchodów wyodrębnić ewidencję pod skorzystanie z ulgi?

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi IP Box jest zobowiązany prowadzić odrębną, szczegółową ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania dla stawki 5%, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac B+R z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych IP w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Przede wszystkim, odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja winna zawierać wszystkie elementy wskazane art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.:

 • wyodrębnienie każdego kwalifikowanego IP,
 • ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane IP,
 • wyodrębnienie kosztów przypadających na każde kwalifikowane IP, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu,

gdy nie jest możliwy podział na poszczególne kwalifikowane IP należy dokonywać zapisy w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu
z kwalifikowanych IP lub ich wykorzystania w produkcie bądź usłudze.

W przypadku podatników, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów wymóg zapewnienia wyodrębnionej ewidencji dla projektu dotyczącego kwalifikowanego IP może być spełniony poprzez sporządzanie techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego kumulatywnego, comiesięcznego zestawienia dokumentów, które potwierdzają poniesione wydatki dotyczące projektu kwalifikowanego IP na koniec danego miesiąca.

Zestawienie kumulatywne powinno obejmować wydatki od początku realizacji działalności B+R, która zmierza do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego IP, do końca danego miesiąca kalendarzowego.

Zestawienie to powinno być sporządzane poprzez narastające ujęcie wydatków w odniesieniu do poszczególnych zadań. Należy je sporządzać
w oparciu o zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

Wersja elektroniczna powinna zostać zarchiwizowana, natomiast konstrukcja arkusza kalkulacyjnego powinna umożliwiać uzyskanie danych
w okresie późniejszym według stanu na koniec poszczególnych miesięcy kalendarzowych.

Dodatkowo podatnicy pracujący nad wytworzeniem więcej niż jednego kwalifikowanego IP zobowiązani są prowadzić ewidencję dla każdego
z projektów badawczo-rozwojowych, z wyszczególnieniem:

 • opisu projektu,
 • czasu jego rozpoczęcia i zakończenia,
 • wykazu osób biorących udział w pracy nad konkretnym projektem,
 • wykaz prac stworzonych w danym projekcie z przypisaniem osób (imienne), wykonujących te prace.

Podsumowując ewidencja powinna być prowadzona tak, aby móc w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5%, oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu.

AGENDA

IP Box – 5% podatku CIT/PIT zachętą do rozwoju branży IT

 • Jak firmy IT mogą skorzystać z IP Box?
 • Czy zachęta obejmuje także samodzielnych programistów?
 • Jakie warunki należy spełnić?
 • Jakie prawa własności intelektualnej są kwalifikowane?
 • Jak definiować prace B+R w IT?
 • Jak należy obliczać dochód kwalifikowany?
 • Czy ze stosowaniem IP Box wiążą się szczególne obowiązki ewidencyjne?

Strategia ochrony produktów/usług IT za pośrednictwem praw IP

 • Jakie są niezbędne elementy strategii zarządzania IP?
 • Jakie korzyści płyną z prawidłowo zarządzanego IP w spółce IT
 • Jak efektywnie chronić innowacyjne rozwiązania IT?
 • Kiedy stworzony software może stanowić kwalifikowane prawo IP? Definicja programu komputerowego w objaśnieniach Ministerstwa Finansów.
 • Jaka jest rola umów o nabycie praw autorskich w procesie uzyskania preferencyjnej stawki IP Box dla spółek IT?
 • Jak stworzyć model biznesowy w międzynarodowych spółkach IT umożliwiających uzyskanie preferencyjnej stawki IP Box w Polsce?

Wartości niematerialne a ceny transferowe – istotne kwestie w kontekście IP Box

 • Zastosowanie przepisów o cenach transferowych do ustalenia dochodu kwalifikowanego
 • Wartości niematerialne trudne do wyceny
 • Wymogi podatkowe dotyczące techniki wyceny WNiP

 

Prelegenci

Anna Zaleska

starszy menedżer w CRIDO

Martyna Gałdecka- Karpińska

associate w CRIDO Legal

Michał Szwed

partner w CRIDO

Subskrybuj blogi