Ustawa o PCC zwalnia z podatku transakcje sprzedaży praw majątkowych będących instrumentami pochodnymi (a więc np. akcje), pod warunkiem że sprzedaż ta jest dokonywana za pośrednictwem krajowych lub zagranicznych firm inwestycyjnych.

Jak to w podobnych sytuacjach bywa, trudności pojawiają się przy ocenie, kiedy należy uznać, że sprzedaż jest dokonywana „za pośrednictwem”. Czy fakt, że np. firma inwestycyjna dokonała przeksięgowania akcji z jednego konta sprzedającego na konto kupującego oznacza, że pośredniczyła w transakcji czy też transakcja jedynie odbyła się z jej udziałem?

Najbardziej oddająca sens przepisu interpretacja to taka, w której dochodzi do faktycznego zaangażowania pośrednika w proces nabycia, w szczególności podpisywanie umowy kupna-sprzedaży. Takie też podejście w niedawnym wyroku przyjął WSA w Gliwicach. Sąd podtrzymując stanowisko zawarte przez organ podatkowy w interpretacji uznał, że nie ma mowy o pośrednictwie, w sytuacji gdy czynności dokonywane przez firmę inwestycyjną sprowadzają się wyłącznie do takich działań jak: (i) przechowywanie i rejestrowanie instrumentów finansowych (ii) prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunków zbiorczych (iii) przeksięgowaniu akcji ze sprzedającego na kupującego (iv) zarejestrowaniu umowy sprzedaży (v) potwierdzeniu przejścia własności akcji (vi) przyjmowaniu zlecenia nabycia akcji wynikającego z umowy zawartej pomiędzy sprzedającym a kupującym.

W celu zastosowania omawianego zwolnienia, pośrednictwo firmy inwestycyjnej powinno zdaniem sądu polegać w szczególności na zawarciu w imieniu stron transakcji umowy, byciu łącznikiem obu stron a nie wykonywaniu tylko czynności technicznych.

Warto o powyższych wątpliwościach pamiętać przymierzając się do skorzystania ze zwolnienia z PCC zbycia akcji – w szczególności, że nie o szerokość zakresu działań firmy inwestycyjnej chodzi, ale o charakter tych działań.

Wyrok WSA w Gliwicach z 17.11.2015 (I SA/Gl 638/15) – uzasadnienie ustne.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.