Już od dzisiaj osoby, które nie ukończyły 26 roku życia mogą korzystać ze zwolnienia z PIT niektórych dochodów. Zwolnione są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia. Inne przychody uzyskiwane przez takie osoby pozostają opodatkowane jak do tej pory. Zwolnienie jest ograniczone do kwoty 85 528 złotych rocznie. Przy czym w 2019 roku kwota zwolnienia wynosi 5/12 kwoty rocznej tj. 35 636, 67 zł. Należy zauważyć, że ustawa posługuje się sformułowaniem „przychody”, a nie „dochody”, zatem to wysokość kwoty brutto uzyskanej w trakcie roku będzie decydować, czy limit został przekroczony.

Jeśli przychody podatnika przekroczą limit zwolnienia, nadwyżka będzie opodatkowana na zasadach ogólnych, tj. z zastosowaniem kwot wolnych i skali podatkowej.

Zwolnienie dotyczy jedynie PIT, zatem składki na ZUS od przychodów wypłaconych podatnikom będą pobierane według dotychczasowych zasad. Dodatkowo w zakresie składek zdrowotnych, obliczanych od zwolnionych przychodów, płatnik będzie musiał sprawdzić, czy kwota składki jest wyższa od hipotetycznej zaliczki na podatek, która byłaby należna, gdyby przychód nie był zwolniony i ewentualnie obniżyć tę składkę do wysokości hipotetycznej zaliczki. Co więcej, ponieważ podstawę wymiaru składek będzie stanowił przychód wolny od PIT, to składki nie będą mogły być odliczone dla celów podatkowych.

Osoby korzystające z 50% kosztów uzyskania przychodów i równocześnie z nowego zwolnienia muszą pamiętać, że suma łącznych 50% kosztów i przychodów zwolnionych nie może przekroczyć kwoty 85 528 zł. Natomiast zwykłe koszty uzyskania przychodów stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów, która podlega opodatkowaniu.

Osoba, która chce korzystać ze zwolnienia już w ciągu 2019 roku musi złożyć płatnikowi (pracodawcy, zleceniodawcy) oświadczenie, że uzyskane przez tą osobę przychody w okresie sierpień – grudzień 2019 roku będą w całości zwolnione od podatku. Przy braku oświadczenia płatnik nadal pobiera zaliczki od wypłaconych przychodów. W takiej sytuacji dopiero w zeznaniu rocznym podatnik będzie mógł rozliczyć dochody zwolnione i ubiegać się o ewentualny zwrot podatku.

Z kolei w 2020 roku płatnik z automatu zastosuje zwolnienie, chyba, że podatnik złoży pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia.

Na koniec należy wspomnieć, że niedługo mogą się pojawić kolejne zmiany w opodatkowaniu osób fizycznych. Planowane jest obniżenie stawki podatkowej z 18% na 17% oraz podwyższenie kosztów uzyskania przychodów dla przychodów z pracy.