W dniu 28 listopada 2020 r. Senat, w ramach przysługującej mu inicjatywy ustawodawczej, wniósł do Sejmu projekt ustawy, mający na celu zawężenie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla gruntów, przez które przebiega infrastruktura kolejowa.

Inicjatywa ustawodawcza Senatu jest skutkiem obowiązującej od 1 stycznia 2017 r. nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (UPOL), zgodnie z którą zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle, które łącznie spełniają dwie przesłanki:

  1. wchodzą w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym (UTK) oraz
  2. są udostępniane przewoźnikom kolejowym lub wykorzystywania do przewozu osób bądź tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm.

Jak pokazała praktyka stosowania ww. przepisów, wielu podatników może korzystać dzięki nim ze zwolnienia z opodatkowania całych działek ewidencyjnych, na których znajduje się choćby fragment infrastruktury kolejowej (o ile oczywiście wykażą, że spełnione zostały ku temu przesłanki, co bywa niestety skomplikowane).

Taką interpretację przepisów samorządy postrzegały, co do zasady jako swoistą lukę prawną, która istotnie zmniejszyła wpływy do budżetów lokalnych z tytułu podatku od nieruchomości. Skutkiem działań mających na celu ograniczenie ww. zwolnienia jest inicjatywa legislacyjna Senatu, dążąca do zmiany przepisów.

Zgodnie z nowym – proponowanym przez Senat brzmieniem ww. regulacji – nie będą zwolnione z opodatkowania podatkiem od nieruchomości te grunty, budynki i budowle, które wchodzą w skład infrastruktury kolejowej, wykorzystywanej na cele inne, niż określone w UTK.

Warto zwrócić uwagę, że proponowane nowe brzmienie przepisu może nie rozwiązywać problemu zasygnalizowanego przez samorządy. Wynika to z faktu, że nowelizacja nie wskazuje czym są „cele” określone w UTK, a wspomniana ustawa nie precyzuje żadnych „celów” infrastruktury kolejowej. Niejasne jest zatem w jaki sposób nowelizacja miałaby rzutować na zmianę opodatkowania infrastruktury kolejowej i czy wykorzystywanie takiej infrastruktury w ramach własnej działalności gospodarczej (np. posiadanie przez podatnika bocznicy kolejowej, pozwalającej na odbiór towarów z jego magazynu transportem kolejowym) jest „celem określonym w UTK”.

Obecnie omawiany projekt zmiany przepisu – po III czytaniach Senatu – został skierowany do dalszych prac w Sejmie. Być może wówczas jego brzmienie zostanie doprecyzowane tak, by nie budził on dalszych wątpliwości.

O tym jak potoczą się losy omawianej zmiany, i jaki będzie miało to wpływ, zarówno na organy podatkowe jak i podatników, poinformujemy Państwa na naszym blogu.