Od nagrody wygranej w konkursie przez przedsiębiorcę należy pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 10% wartości nagrody. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 22 czerwca 2018 r. (sygn. III SA/Wa 3130/17). Jest to kolejny wyrok podważający stanowisko organów podatkowych, które twierdzą, że nagroda wygrana w konkursie przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą powinna być uznana za przychód z działalności gospodarczej.

Organy podatkowe w wydanych przez siebie interpretacjach indywidualnych prezentują często stanowisko, według którego jeśli udział w konkursie osoby będącej przedsiębiorcą ma związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą to wartość wygranej w konkursie nagrody stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. W związku z tym, organy wywodzą, że wartość nagrody podlega opodatkowaniu według tych samych zasad jak dochód podatnika z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Inne podejście zaprezentował w wymienionym na wstępie wyroku WSA w Warszawie. Uznał bowiem, że przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej opisanej w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT nie powinien być rozumiany tak szeroko. Podkreślił, że art. 30 ustawy o PIT opisujący przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym jest przepisem szczególnym wobec przychodów z art. 10, wyodrębniającym zdarzenia gospodarcze, które są opodatkowane odmiennie. Takim zdarzeniem gospodarczym jest między innymi uzyskanie nagrody w konkursie. Nadmienił także, że art. 30 nie rozróżnia pozycji prawnej osób fizycznych prowadzących działalność od tych nie prowadzących działalności gospodarczej – nie ma zatem znaczenia czy nagroda została uzyskana w związku z prowadzeniem działalności, czy też bez takiego związku. Na podstawie powyższych argumentów, WSA uznał, że od nagród wygranych w konkursie przez osoby prowadzące działalność gospodarczą płatnik powinien pobrać 10% wartości nagrody na poczet podatku dochodowego.

Tym samym WSA w Warszawie potwierdził tezy zaprezentowane licznie w orzecznictwie, na przykład przez NSA w wyroku z 1 grudnia 2015 r. (sygn. II FSK 2075/13), WSA w Poznaniu w wyroku z 12 stycznia 2018 r. (sygn. I SA/Po 829/17), z 21 grudnia 2017 r. (sygn. (I SA/Po 853/17), WSA w Warszawie w wyroku z 20 września 2017 r. (sygn. III SA/Wa 3043/16).

Biorąc pod uwagę istniejące w tej materii różnice pomiędzy stanowiskiem organów podatkowych i sądów, jeśli płatnik pobierze zryczałtowany podatek od przedsiębiorcy w wysokości 10% od wartości nagrody, może dojść do sytuacji, w której organy podatkowe stwierdzą, że przedsiębiorca powinien rozliczyć przychód z nagrody wygranej w konkursie osobiście i w związku z tym podatek został błędnie rozliczony. W takiej sytuacji niezbędne może okazać się złożenie skargi do Sądu Administracyjnego.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorami artykułu:

Marek Gadacz
partner w Crido
Marek.Gadacz@crido.pl

 

Konrad Kowalski
konsultant w Crido
konrad.kowalski@crido.pl