Na początku 2018 r. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Wniosek Prezydenta związany był z wątpliwościami zgłoszonymi przez organizacje społeczne. Opiniodawcy podkreślili, że przebieg prac legislacyjnych nie przewidywał możliwości wystosowania oceny. W uzasadnieniu wniosku do TK Prezydent podkreślił, że naruszenie trybu konsultacji założeń i projektów ustaw podlega ocenie Trybunału Konstytucyjnego z perspektywy zasady praworządności.

Zgodnie z przepisami możliwe są 3 scenariusze, zgodnie z którymi Trybunał Konstytucyjny może orzec, że projekt ustawy zakładający zniesienie limitu dla składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zostanie uznany za:

  • zgodny z Konstytucją, co spowoduje powstanie obowiązku podpisania ustawy przez Prezydenta;
  • niezgodny z ustawą zasadniczą, w którym to przypadku Prezydent odmówi podpisania ustawy;
  • częściowo niezgodny z Konstytucją: Prezydent będzie mógł podpisać ustawę z pominięciem przepisów sprzecznych lub skierować ustawę do Sejmu w celu usunięcia niezgodności.

Wątpliwości zgłoszone przez organizacje pracowników i pracodawców oraz Prezydenta RP zostaną rozpatrzone przez Trybunał Konstytucyjny 10 lipca 2018 r. TK rozpozna sprawę w pełnym składzie pod przewodnictwem sędzi Julii Przyłębskiej.

Poinformujemy Państwa o rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego oraz argumentach przedstawionych przez skład orzekający.

  Rozprawa TK w sprawie limitu składek ZUS odwołana Zgodnie z informacją, która pojawiła się na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego, lipcowy termin rozprawy (planowany na 10 lipca) został odwołany. Nie został podany nowy termin rozprawy. Przedsiębiorcy oraz ubezpieczeni muszą jeszcze poczekać na rozstrzygnięcie, czy ustawa znosząca limit składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest zgodna z Konstytucją RP. Będziemy Państwa informować o nowym terminie rozprawy.