Rząd przedstawił projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami:

  • składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) w części finansowanej przez płatnika (pracodawcę) stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne (pod warunkiem ich opłacenia w terminie),
  • składki na SFWON należne od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu PIT oraz sama kwota daniny solidarnościowej nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów,
  • podstawą opodatkowania jest nadwyżka rocznego dochodu (pomniejszonego o składki ZUS pracownika) ponad kwotę PLN 1 MLN w skali roku,
  • dochody, do których stosuje się limit wskazany powyżej to: dochód z działalności gospodarczej opodatkowany 19% stawką PIT, dochód opodatkowany skalą podatkową (np.: dochód z umowy o pracę, dochód kontraktu menadżerskiego, dochód członków zarządu i rady nadzorczej, dochód z działalności gospodarczej opodatkowany progresywnie), a także określone dochody kapitałowe (dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, realizacji tych instrumentów, odpłatnego zbycia udziałów / akcji oraz ich objęcia za wkłady niepieniężne),
  • podstawa opodatkowania przekraczająca rocznie 1 M jest opodatkowana stawką podatkową 4%,
  • zapłaty daniny solidarnościowej wraz ze złożeniem deklaracji o jej wysokości dokonuje się do 30 kwietnia następnego roku podatkowego (czyli w terminie na złożenie zeznań PIT).

Co istotne, poza daniną solidarnościową SFWON będzie zasilany z części składki (0,15%) na Fundusz Pracy, której stawka pozostaje niezmienna (2,45%).

Projekt ustawy został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Będziemy Państwa informować o przebiegu procesu legislacyjnego oraz kształcie ustawy.