Osoby przylatujące do Polski od soboty (17 lipca br.) są zobowiązane do wypełnienia przed odprawą Karty Lokalizacji Podróżnego w postaci elektronicznej (eKLP), a w przypadku braku takiej możliwości, w wersji papierowej na pokładzie samolotu.

Według Głównego Inspektoratu Sanitarnego Karta Lokalizacji Pasażera pomoże ograniczyć szybkie rozprzestrzenianie się wirusa w przypadku, gdy na pokładzie samolotu była osoba zakażona. W takiej sytuacji Karta pozwoli szybciej dotrzeć do osób podróżujących z zakażonym.

Niezależnie od nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na granicach zewnętrznych i wewnętrznych UE i strefy Schengen nadal obowiązują przedstawione poniżej zasady dotyczące kwarantanny.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji:

Podróżni, niezależnie od środka transportu (zbiorowego, indywidualnego oraz przy przekraczaniu granicy pieszo), podlegają kwarantannie wjazdowej, chyba że spełnią jeden z poniższych warunków:

 • są zaszczepieni pełnym cyklem szczepienia, a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki),
 • szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,
 • przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy RP. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument potwierdzający przebycie choroby, wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim, w tym unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID,
 • przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test powinien być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy,
 • są dziećmi do 12 roku życia podróżującymi pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadają negatywny wynik testu na COVID-19,
 • podlegają innym zwolnieniom wymienionym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii np. należą do wybranych grup zawodowych, takich jak dyplomaci, żołnierze, załogi statków powietrznych czy kierowcy transportu międzynarodowego.

Powyższe zasady dotyczą osób podróżujących z:

 • państw członkowskich Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburgu, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier i Włoch,
 • 4 państw spoza UE, które należą do strefy Schengen – Szwajcarii, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu,
 • Turcji, z którą zostało zawarte specjalne porozumienie.

Ponadto, z obowiązku odbycia kwarantanny są zwolnione osoby podróżujące samolotem z krajów spoza strefy Schengen, które po przylocie do Polski przebywają na terytorium naszego kraju nie dłużej niż 24 godz. i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot w okresie 24 godz., licząc od momentu przylotu na terytorium Polski.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji:

Podróżni, niezależnie od środka transportu (zbiorowego, indywidualnego oraz przy przekraczaniu granicy pieszo), podlegają 10-dniowej kwarantannie wjazdowej, chyba że spełnią jeden z poniższych warunków:

 • są zaszczepieni pełnym cyklem szczepienia, a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki). Szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,
 • są dziećmi do 12 roku życia podróżującymi pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciw COVID-19,
 • przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy RP,
 • podlegają zwolnieniom wymienionym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii np. należą do wybranych grup zawodowych, takich jak: dyplomaci, żołnierze, załogi statków powietrznych czy kierowcy transportu międzynarodowego.

Podróżni, na których została nałożona kwarantanna, po 7 dniach mogą wykonać test w Polsce. W takiej sytuacji negatywny wynik testu zwalnia z odbywania dalszej kwarantanny.

Jednocześnie, od 1 lipca 2021 r., obywatele Polski mogą podróżować z Unijnym Certyfikatem COVID, którego celem jest ułatwienie przemieszczania się po UE w czasie pandemii.

Należy jednak pamiętać, że sytuacja epidemiczna zmienia się niezwykle dynamicznie, dlatego zawsze warto na bieżąco sprawdzać aktualnie obowiązujące obostrzenia przed planowaną podróżą zagraniczną.