29 czerwca 2021 r. do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Ma on na celu głównie implementację postanowień z nowej akcyzowej „dyrektywy horyzontalnej”1 oraz zmian w „dyrektywie alkoholowej”2.

Najważniejsze planowane zmiany to:

  • skomputeryzowanie procedur stosowanych do wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji (z zapłaconą akcyzą) – wprowadzenie elektronicznego uproszczonego dokumentu administracyjnego (e-SAD), a także instytucji uprawnionego odbiorcy i uprawnionego wysyłającego;
  • możliwość dokonania importu bezpośrednio do składu podatkowego (dopuszczenie do obrotu w składzie podatkowym);
  • zmiany dotyczące przemieszczania wyrobów energetycznych rurociągiem stałym;
  • zmiana regulacji dotyczących nabywania wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji w innym państwie członkowskim przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (tzw. sprzedaż na odległość);
  • zmiana pojęcia nieprawidłowości w trakcie przemieszczania wyrobów akcyzowych;
  • rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do zwrotu podatku akcyzowego oraz modyfikacja katalogu dokumentów dołączanych do wniosku o zwrot akcyzy;
  • zmiana sposobu pomiaru w stopniach Plato w piwie;
  • inne zmiany w zakresie opodatkowania akcyzą alkoholi i napojów alkoholowych.

Uwagi do projektu w ramach konsultacji publicznych można składać do 14 lipca 2021 r.

W dzisiejszym wpisie omówimy zmiany dot. opodatkowania akcyzą tzw. piw smakowych, a także niedawną zmianę w zakresie wzoru banderol na wyroby winiarskie. W ramach kolejnych artykułów przybliżymy inne z najważniejszych zmian przewidzianych w projekcie – zachęcamy do śledzenia wpisów oraz subskrypcji naszych blogów.

Zgodnie z projektem, przy ustalaniu podstawy op

Wyższa akcyza na piwa smakowe

odatkowania piw, do celów pomiaru w stopniach Plato pod uwagę brane będą wszystkie składniki piwa, w tym składniki dodane po procesie fermentacji.

Sposób określania podstawy opodatkowania piwa (w tym w szczególności piw smakowych) był przedmiotem sporu, który wynikał z odmienności procesów produkcji piwa smakowego i tradycyjnego piwa typu pilzneńskiego. Odmienność ta polega na tym, że w trakcie produkcji piw smakowych do piwa tradycyjnego na etapie filtracji dodawana jest mieszanina wody, cukru oraz innych substancji (np. aromatów).

Spór ten został jednak rozstrzygnięty przez TSUE, który stwierdził3, że przy ustalaniu podstawy opodatkowania piw smakowych według skali Plato należy wziąć pod uwagę ekstrakt brzeczki podstawowej, nie uwzględniając przy tym substancji smakowych i syropu cukrowego dodanych po zakończeniu fermentacji.

Powyższe stanowisko zostało następnie wielokrotnie potwierdzone przez polskie organy podatkowe, np. w jednej z interpretacji4, Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że przy określaniu podstawy opodatkowania piw smakowych ekstrakt brzeczki podstawowej powinien zostać obliczony w oparciu o zawartość alkoholu i ekstraktu rzeczywistego w gotowym wyrobie. Swoje stanowisko organ oparł na założeniu, iż zawartość ekstraktu rzeczywistego zostaje zawyżona poprzez użycie w fazie filtracji syropów smakowych, dlatego konieczna jest jego korekta.

W związku z powyższym, obecnie w przypadku piw dosładzanych i smakowych przy obliczaniu akcyzy od piwa gotowego przeznaczonego do konsumpcji odejmuje się ekstrakt dodany po zakończeniu fermentacji. Projektowana zmiana zakłada jednak odejście od takiego sposobu obliczania podstawy opodatkowania piw i jest bezpośrednim następstwem zmian dyrektywy alkoholowej. Ma ona na celu powrót do stanu sprzed wcześniej wspomnianego wyroku TSUE.

Konsekwencją wprowadzenia projektowanej zmiany będzie wyższa niż dotychczas podstawa opodatkowania piw smakowych (ze względu na uwzględnienie przy jej obliczaniu także składników dodawanych w trakcie procesu fermentacji). W rezultacie, wzrośnie wysokość akcyzy od piw dosładzanych i smakowych.

Nowe banderole dla wyrobów winiarskich

Na marginesie planowanych zmian, warto wspomnieć, że od 1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe wzory znaków akcyzy na wyroby winiarskie. Do 31 grudnia 2021 r. można stosować dotychczasowe banderole, jednakże jedynie do 30 lipca 2021 r. jest czas na zwrot niewykorzystanych „starych” znaków akcyzy, tak by uzyskać zwrot wpłaconych za nie kwot (zarówno wartość podatkowych znaków akcyzy jak i koszty ich wytworzenia). Powoduje to konieczność oszacowania, czy będzie się w stanie wykorzystać wszystkie dotychczasowe banderole do końca roku, czy też korzystniejszym rozwiązaniem będzie zwrot całości lub części banderol do końca lipca.

Zgodnie z wyjaśnieniami MF, dotychczasowe znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych zachowują ważność przez 12 miesięcy od wprowadzenia nowego wzoru banderol, tj. do 30 czerwca 2022 r., jednakże okres ten może zostać jeszcze przedłużony.

WARTO DOCZYTAĆ: 


1 Dyrektywa Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiająca ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie)
2 Dyrektywa Rady (UE) 2020/1151 z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniająca dyrektywę 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych
3 wyrok z dnia 17 maja 2018 r., sygn. C‑30/17
4 interpretacja indywidualna z dnia 20 lutego 2019 r., sygn. IBPP4.4441-2/14-5/PK