W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające treść rozporządzenia w sprawie CbC.

Zmiana spowodowana była przede wszystkim koniecznością zapewnienia zgodności traktowania niepodzielonych zysków zakładów z dyrektywą Rady (UE). Ponadto, celem było również zapewnienie zgodności polskich przepisów rozporządzenia z treścią ustaleń w zakresie wzoru sprawozdania CbC zawartych w Wytycznych dotyczących Dokumentacji Cen Transferowych i Raportowania CbC (Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting), opublikowanych jako tzw. rezultat działania 13 (Action 13) projektu BEPS.

Istotą zmian jest zapewnienie, aby niepodzielony zysk z lat ubiegłych w przypadku zagranicznego zakładu wykazywany był przez jednostkę, do której należy ten zakład.

Nowelizacja Rozporządzenia, zgodnie z uzasadnieniem, wynika z chęci wyeliminowania nieprawidłowej oceny ryzyka przez zagraniczne organy podatkowe, do których przekazywany jest raport CbC, co mogłoby prowadzić do nieuzasadnionego wszczynania kontroli podatkowych.

Rozporządzenie weszło w życie 11 kwietnia 2018 r. i stosuje się je po raz pierwszy odnośnie raportów za sprawozdawczy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2016 r. i nieprzekazanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Link do rozporządzenia.