28 listopada prezydent podpisał 2 nowelizacje ustaw o podatku dochodowym, tj. ustawę wprowadzającą tzw. CIT estoński oraz ustawę m. in. obejmującą CIT-em spółki komandytowe oraz wprowadzającą nowe regulacje w zakresie spółek nieruchomościowych. Nowe regulacje będą co do zasady stosowane już od 1 stycznia 2021 r.

Opodatkowanie spółek komandytowych oraz jawnych

Sejm odrzucił poprawki senatu w zakresie wykreślenia przepisów o opodatkowaniu CIT spółek komandytowych. Tym samym, co do zasady od nowego roku spółki komandytowe będą stanowiły podatników CIT. Przy czym wspólnicy spółki komandytowej będą mogli podjąć decyzję, że nowe przepisy będą miały zastosowanie do spółki dopiero od 1 maja 2021 r.

Zgodnie z nowymi przepisami podatnikami CIT będą też spółki jawne, jeżeli:

 • wspólnikami spółki nie są wyłącznie osoby fizyczne, oraz
 • spółka jawna nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o wspólnikach – posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego – prawa do udziału w zysku tej spółki.

Wspólnikom spółki komandytowej będą przysługiwały następujące preferencje:

 • komplementariusz – możliwość obniżenia przez komplementariusza podatku od udziału w zysku SPK o kwotę podatku zapłaconego przez spółkę proporcjonalnie do udziału w zysku komplementariusza,
 • komandytariusz – po spełnieniu określony w ustawie przesłanek, komandytariuszowi będzie przysługiwało zwolnienie z opodatkowania 50% przychodów z udziału w spółce komandytowej, ale nie więcej niż 60 000 PLN rocznie.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, dochody osiągnięte przed dniem, w którym spółka stała się podatnikiem będą opodatkowane na „starych” zasadach.

Zmiany w zakresie opodatkowania spółek nieruchomościowych

Ustawa wprowadza definicję spółki nieruchomościowej oznaczającej podmiot, inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu, w którym:

 • w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność – na pierwszy dzień roku podatkowego co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł;
 • w przypadku pozostałych podmiotów – na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł oraz przychody podatkowe (finansowe w przypadku spółek nie będących podatnikami) z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu oraz podobnych umów, z przeniesienia własności nieruchomości lub z tytułu udziałów w spółkach nieruchomościowych stanowiły co najmniej 60% przychodów.

Opodatkowaniu w Polsce podlegać będzie zbycie udziałów:

 • spółki nieruchomościowej;
 • podmiotu, w którym co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości.

Nowe przepisy nakładają również na spółkę nieruchomościową obowiązki płatnika w przypadku zbycia udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli:

 • stroną dokonującą zbycia jest podmiot niemający siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
 • przedmiotem transakcji zbycia są udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce.

Jeżeli spółka nie posiada informacji o kwocie transakcji, ustala podatek w wysokości 19% wartości rynkowej zbywanych udziałów (akcji). Przy czym podatnik jest obowiązany przed terminem płatności podatku przekazać płatnikowi kwotę zaliczki na podatek.

Spółka nieruchomościowa (oraz podatnicy posiadający bezpośrednio lub pośrednio udziały (akcje) w takiej spółce) będzie miała obowiązek informacyjne (m.in. w zakresie wskazania udziałowców bezpośrednich i pośrednich spółki nieruchomościowej) względem Szefa KAS.

Nowe obowiązki w zakresie raportowania strategii podatkowej

Na podatkowe grupy kapitałowe oraz podatników, których przychody przekraczają 50 000 000 EUR, został nałożony obowiązek publikacji informacji o realizacji strategii podatkowej.

Informacja ta powinna obejmować m.in. informację o planowanych działaniach restrukturyzacyjnych, podejście do realizacji obowiązków podatkowych czy raportowania schematów podatkowych.

Inne wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:

 • ograniczenia w możliwości rozpoznawania strat przy przejęciu innego podmiotu lub nabycia (objęcia) przedsiębiorstwa lub ZCP;
 • uszczelnienia w zakresie cen transferowych przy transakcjach z rajami podatkowymi;
 • zrównania skutków podatkowych wydania w naturze majątku likwidowanej spółki ze sprzedażą aktywów przez spółkę;
 • zwolnienia z podatku od przychodów z budynków na czas epidemii;
 • podwyższenia progu umożliwiającego stosowanie obniżonej 9% stawki CIT do 2 mln euro.

CIT estoński

Ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego tzw. estoński CIT, tj. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, zgodnie z którym dochód spółek kapitałowych nie podlega opodatkowaniu CIT, tak długo, jak zysk nie jest wypłacany ze spółki.

Zgodnie z ostatecznie uchwaloną wersją ustawy z estońskiego CIT-u będzie można skorzystać, jeśli spełnione łącznie zastaną liczne przesłanki, w tym:

 • przychody spółki kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej) nie przekraczają 100 mln zł rocznie,
 • udziałowcami spółki są wyłącznie osoby fizyczne,
 • spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach,
 • spółka zatrudnia co najmniej 3 pracowników z wyłączeniem udziałowców (ułatwienia dla małych podatników rozpoczynających działalność),
 • przychody pasywne spółki nie przewyższają dochodów z działalności operacyjnej,
 • spółka ponosi nakłady inwestycyjne,
 • spółka nie korzystania ze zwolnienia w CIT dochodów osiągniętych w ramach SSE.

Z nowego rozwiązania będzie można skorzystać już od początku 2021 roku, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca stycznia 2021 r.