Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany zrewidowany projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości – w skrócie FINN (projekt z 17 lipca 2018 r.).

Projekt jest odpowiedzią Ministerstwa Finansów na zastrzeżenia i uwagi, jakie były zgłaszane przez ekspertów oraz przedstawicieli branży w toku konsultacji publicznych oraz konferencji uzgodnieniowej. O uwagach tych oraz pracach nad ostatecznym kształtem projektu informowaliśmy w jednym z naszych wpisów.

Najważniejszymi zmianami wprowadzonymi do nowego projektu, które dotyczą sfery prawnopodatkowej są:

  • wyłączenie w stosunku do spółek zależnych FINN zastosowania art. 15e ustawy o CIT dotyczącego ograniczeń w zaliczalności do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne nabywanych od podmiotów powiązanych;
  • wyłączenie FINN oraz ich spółek zależnych spod zakresu obowiązywania tzw. podatku minimalnego płaconego przez właścicieli budynków będących przedmiotem najmu lub innej umowy o podobnym charakterze;
  • doprecyzowanie zasad podziału zysku FINN oraz spółek zależnych, w tym wyłączenie z kwoty podlegającej podziałowi (i) wydatków na spłatę przez spółki zależne zobowiązań wynikających z finansowania dłużnego (wcześniej dotyczyło to tylko spłaty kredytów), (ii) środków przeznaczonych na opłaty za użytkowanie wieczyste oraz wprowadzenie waloryzacji kwoty możliwej do wyłączenia, przeznaczonej na modernizację nieruchomości mieszkalnych.

Poza wskazanymi modyfikacjami, projekt zawiera wiele zmian o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym.

Choć zaproponowane zmiany należy ocenić pozytywnie, jedynie w niewielkiej części uwzględniają one uwagi ekspertów podatkowych zgłaszane w toku konsultacji publicznych oraz konferencji uzgodnieniowej.

Przed ostatecznym skierowaniem do Sejmu, projekt może podlegać jeszcze dalszej rewizji, chociaż nie należy spodziewać się gruntowanej ewolucji jego głównych założeń. Zgodnie z planami Ministerstwa Finansów, ustawa miałaby zacząć obowiązywać od 2019 r.