Dziś odbyło się spotkanie prekonsultacyjne w Ministerstwie Finansów w sprawie reformy podatku u źródła. Przypomnijmy do końca 2020 roku obowiązuje aktualne odroczenie w zakresie podatku u źródła w odniesieniu do stosowania tzw. mechanizmu „pay and refund”.

Zgodnie z zapowiedziami, zmiany mają mieć charakter modernizująco-racjonalizujący i możliwie najszerzej zaadresować oczekiwania i zmiany zgłaszane przez przedstawicieli biznesu i doradców podatkowych już od blisko dwóch lat.

Reforma miałaby wejść w życie już od 1 stycznia 2021 r.

Ministerstwo Finansów odniosło się również do projektu objaśnień i wskazało, iż w momencie, w którym nowe przepisy już zaczną obowiązywać, wówczas możliwa będzie finalizacja objaśnień już w oparciu o nowe przepisy. Przedstawiciele Ministerstwa wskazali, że potencjalnie objaśnienia mogłyby zostać sfinalizowane w pierwszej połowie 2021 r.

Szczegóły reformy i jej kluczowe założenia

1. Zawężenie zakresu przedmiotowo-podmiotowego stosowania mechanizmu „Pay and refund

  • Ministerstwo proponuje, żeby mechanizm „Pay and refund” obowiązywał tylko w stosunku do płatności o charakterze biernym (tj. w szczególności płatności wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o CIT tj. w szczególności odsetek, należności licencyjnych oraz dywidend);
  • Mechanizm zwrotowy byłby zawężony tylko do podmiotów powiązanych – Ministerstwo Finansów wskazało na dużą dysproporcję możliwości dokumentowania i zbierania niezbędnych informacji dla celów preferencji w WHT w przypadku podmiotów spoza grupy. Co ważne, w ramach przesłanki powiązania nie będzie badany element „wywierania znaczącego wpływu” w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

2. Zmiany w zakresie definicji rzeczywistego właściciela

  • Usunięcie z definicji słów „prawnie lub faktycznie” – niestety przesłanka prowadzenia rzeczywistej definicji gospodarczej w definicji BO prawdopodobnie pozostanie.

3. Płatności dywidend między rezydentami

  • Płatności takich dywidend byłyby wyłączone z mechanizmu „Pay and refund”.

4. Doprecyzowanie należytej staranności

  • Do charakteru i skali prowadzonej przez płatnika działalności, jako przesłanek „ocennych” w ramach należytej staranności, dodana zostanie przesłanka powiązania z podatnikiem. Oznacza to, że inny standard należytej staranności mógł być stosowany w sytuacji gdy mamy do czynienia z płatnościami na rzecz podatnika niepowiązanego z płatnikiem, niż w przypadku płatności do grupy.

5. Rozszerzenie zakresu zastosowania opinii o stosowaniu zwolnienia z WHT

  • Opinia zabezpieczająca przed koniecznością stosowania mechanizmu „Pay and refund” będzie również mogła dotyczyć stosowania preferencji w WHT na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

6. Zmiana sposobu podpisywania oświadczenia przez płatnika

  • Ministerstwo Finansów wskazało, iż możliwe byłoby podpisanie oświadczenia płatnika – pozwalającego na stosowanie preferencji w WHT – przez osoby posiadające status kierownika jednostki, z zachowaniem zasad reprezentacji – jednak bez możliwości podpisywania oświadczenia przez prokurenta.

7. Zmiany w zakresie sankcji w odniesieniu do niezgodnego z prawdą oświadczenia płatnika

  • Zrównanie zasad odpowiedzialności za zatajenie prawdy lub podanie nieprawdy w oświadczeniu na gruncie kodeksu karnego z ogólnymi zasadami w tym zakresie na gruncie KKS.

8. Przedłużenie ważności opinii o stosowaniu zwolnienia – termin ważności uzyskanych już teraz opinii zabezpieczających zacznie biec od wejścia w życie przepisów.

Kierunek zmian niewątpliwie dobry i słuszny – bez reformy WHT stosowanie nowych przepisów byłoby ogromnym wyzwaniem dla biznesu i zarządów. Pamiętać jednak należy, że chociaż wszystko wskazuje na to, że zakres stosowania przepisów WHT zostanie zawężony, to jednak pasywne płatności do grupy pozostają w obszarze aktualnych regulacji ze wszystkimi tego konsekwencjami. I oczywiście „wszystko wyjdzie w praniu” – czyli jak nowe przepisy – prawdopodobnie za kilka tygodni – ujrzą światło dzienne.