Jak wiele może zmienić się w dwa miesiące? O tym przekonaliśmy się analizując treść najpierw projektu, a później rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Pierwsza wersja tego rozporządzenia datowana na 18 października 2023 r. zawierała szereg regulacji, które w ostatecznie przyjętej wersji z 29 grudnia 2023 r. nie pojawiają się już w ogóle lub zostały znacząco zmienione. Poniżej przedstawiamy kluczowe normy, które wprowadzi rozporządzenie (o ile nic się nie zmieni w zamyśle prawodawcy…).

Jakie zmiany wprowadzi rozporządzenie?

Przyjęte rozporządzenie ma przede wszystkim dostosować obecne brzmienie aktu do stanu prawnego, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2024 r., czyli po wdrożeniu obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur. Zmiany będą dotyczyły zarówno faktur ustrukturyzowanych, jak i faktur wystawionych według schemy FA w okresie awarii lub niedostępności KSeF. Ponadto rozporządzenie zmieniające zawiera regulacje o charakterze doprecyzowującym.

Numer KSeF faktury vs JPK

Pierwsza wersja projektu zakładała obowiązkowe wykazywanie od 1 stycznia 2025 r. w JPK numerów KSeF faktur zarówno po stronie podatku naliczonego, jak i należnego. Natomiast, zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem od 1 stycznia 2025 roku, obowiązek wykazywania numeru KSeF faktury będzie istniał tylko w odniesieniu do faktur sprzedażowych. Jednocześnie, umieszczanie numerów KSeF w przypadku faktur zakupowych będzie całkowicie dobrowolne dla podatników.

Spełnienie nowych obowiązków związanych z generowaniem zmienionej wersji JPK (uwzględniającej umieszczanie w niej numeru KSeF faktury) będzie wiązało się z koniecznością modyfikacji systemów informatycznych.

Po pierwsze, dostawca rozwiązania / narzędzia generującego JPK musi być w stanie połączyć numer KSeF faktury zwracany przez KSeF z odpowiednimi danymi źródłowymi dla struktur JPK. Tym samym, szczególnie istotne dla podatników będzie wdrożenie mechanizmu umożliwiającego zwrotne pobranie metadanych faktury (przede wszystkim numeru KSeF faktury i daty przesłania faktury do KSeF) po jej wysyłce do KSeF, a następnie przekazanie tych danych do systemu finansowo-księgowego.

Po drugie, kluczowe będzie zapewnienie możliwości wykorzystania przez system pobranych metadanych w celu przygotowania rozliczeń VAT, tj. JPK_VAT. Należy pamiętać, że w wielu przypadkach generowanie JPK wymaga specjalnych ustawień systemu, którego dostosowanie do nowej schemy JPK_V7 może wymagać czasu.

Ponadto, warto zwrócić również uwagę na konieczność zachowania spójności danych pomiędzy danymi zawartymi w KSeF a danymi przekazywanymi w JPK. Aspekt jest szczególnie istotny w kontekście daty wystawienia faktury, która będzie nadawana przez KSeF dopiero po pozytywnej wysyłce faktury. Tym samym należy zapewnić, aby do JPK była zaciągana data wystawienia faktury pobrana z KSeF (a nie data wskazana w polu P_1 faktury) lub, ewentualnie, aby data ta była uzgadniana przed wygenerowaniem JPK.

Były oznaczenia, nie ma oznaczeń

Pierwsze brzmienie projektu przewidywało również wprowadzenie dwóch rodzajów znaczników do faktur w JPK:

  • BFK – dla oznaczenia faktur elektronicznych i faktur w postaci papierowej wystawionych bez użycia KSeF (w przypadku braku obowiązku wystawiania faktury przy użyciu KSeF), oraz
  • OFF – dla oznaczenia faktur wystawianych w okresie trwania awarii lub niedostępności KSeF i przekazanych nabywcy poza KSeF.

W opublikowanym rozporządzeniu prawodawca odszedł od powyższych pomysłów i nie przewidział oznaczeń dla faktur wystawionych poza KSeF lub w okresie awarii / niedostępności systemu.

***

Obecnie pozostaje nam czekać na publikację nowej schemy JPK_VAT oraz rozpocząć prace nad weryfikacją dostosowania naszego systemu do generowania zmienionej wersji JPK. Oczywiście, jak tylko pojawią się jakieś nowe informacje w tym temacie, będziemy Państwa na bieżąco informować.

Jednocześnie, gdyby byli Państwo zainteresowani uzyskaniem naszego wsparcia we wdrożeniu KSeF, jesteśmy do Państwa dyspozycji zarówno w obszarze podatkowym (m.in. poprzez wykonanie analizy zgodności wystawianych faktur sprzedażowych pod kątem wymogów schemy FA), jak i w obszarze technicznym (np. poprzez wsparcie w wyborze i dostosowaniu systemu do komunikacji z KSeF). Zapraszamy do kontaktu.


Zobacz film: KSeF a JPK

Współcześnie coraz częściej poruszane są kwestie związane z KSeF i JPK w trakcie różnych dyskusji. Te rozmowy zazwyczaj koncentrują się na zasadach wdrożenia nowego systemu generowania faktur. Jednym z najczęściej pojawiających się pytań jest perspektywa Jednolitego Pliku Kontrolnego w kontekście rewolucji związanej z KSeF. Zapraszamy na film.