W lipcu ubiegłego roku informowaliśmy o przyjęciu przez Komisję Europejską (dalej jako: „KE”) pakietu inicjatyw podatkowych (tzw. Tax Package). Przedmiotowy pakiet, składający się z katalogu 25 działań, ukierunkowany jest zasadniczo na uproszczenie procedur podatkowych i wspieranie wzrostu gospodarczego w ramach jednolitego rynku. Więcej informacji na ten temat można przeczytać w jednym z wpisów na naszym blogu.

Jeden z punktów podniesionych w ramach Tax Package stanowi reforma Komitetu ds. VAT (dalej jako: „Komitet VAT”) polegająca na jego przekształceniu w „komitet procedury komitetowej”, który nadzorowałby przyjmowanie aktów wykonawczych KE. Zapowiedzi w prezentowanym obszarze mają szansę stać się faktem, bowiem KE przedstawiła niedawno wniosek legislacyjny dotyczący zmiany Dyrektywy VAT w sygnalizowanym zakresie.

Jakie są cele i geneza wniosku legislacyjnego KE?

Aktualnie Komitet VAT pełni funkcję doradczą, a w jego skład wchodzą przedstawiciele poszczególnych państw członkowskich i KE. Zajmuje się on badaniem podniesionych przez KE lub państwa członkowskie kwestii stosowania unijnych przepisów dotyczących VAT. Efektem prac Komitetu są wytyczne dotyczące stosowania Dyrektywy VAT, które nie mają jednak charakteru wiążącego.

Z uwagi na swój fakultatywny charakter, wytyczne Komitetu VAT nie zawsze zapewniają jednolite stosowanie unijnych przepisów w zakresie VAT. Prowadzi to do przypadków podwójnego opodatkowania bądź innych rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy państwami członkowskimi. Kierując się koniecznością zapobiegania ww. sytuacjom, KE proponuje reformę dotychczasowej formuły Komitetu VAT i jego przekształcenie w instytucję, która nadzorowałby przyjmowanie przez KE określonych aktów wykonawczych.

Jakie nowe uprawnienia KE i Komitetu VAT przewidziano we wniosku KE?

Powyższe wiąże się z propozycją przyznania KE nowych uprawnień wykonawczych do określania znaczenia niektórych terminów dotyczących VAT. Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym, KE uzyskałaby uprawnienie do ustalania w drodze aktów wykonawczych jednolitego stosowania enumeratywnie wskazanych terminów używanych w Dyrektywie VAT. Wśród przedmiotowych pojęć mają się znaleźć m. in. definicja „montażu lub instalacji”, „usług restauracyjnych i cateringowych” czy „dostawy towarów wykonywanych w sposób ciągły”. KE będzie uprawniona do przyjęcia danego aktu wykonawczego jedynie w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Komitetu VAT, składającego się z przedstawicieli państw członkowskich. Komitet zachowa również dotychczasowe kompetencje w zakresie wydawania wytycznych w pozostałym obszarze dotyczącym VAT.

Ideę podniesioną przez KE, dążącą do zapewnienia wspólnej wykładni określonych terminów stosowanych w Dyrektywie VAT w drodze wiążących aktów, ocenić należy niewątpliwie pozytywnie. Wydaje się bowiem, że zapewnienie jednolitej wykładni określonych terminów VAT, w ramach UE, leży zarówno w interesie poszczególnych administracji podatkowych, jak i podatników VAT. Wynika to z faktu, że rozbieżności interpretacyjne jakie narosły w obszarze stosowania niektórych terminów generują obecnie znaczne koszty i niepewność po stronie przedsiębiorców, a także angażują znacznie zasoby personalne administracji podatkowych państw członkowskich.

Czy ww. propozycja zmian do Dyrektywy VAT znajdzie uznanie wśród państw członkowskich i kiedy nastąpić może jej wdrożenie? Przekonamy się o tym nieprędko. Wniosek KE czeka bowiem unijna ścieżka legislacyjna, w tym debata w Radzie UE. Warto przypomnieć, że dokonanie zmian w Dyrektywie VAT wymaga jednomyślności wszystkich państw członkowskich w Radzie UE.

Aktualnie, każdy może wyrazić swoją opinię o treści omawianego wniosku legislacyjnego. KE, na swojej stronie internetowej, prowadzi bowiem konsultacje publiczne w przedmiotowym obszarze. Uwagi, które zgłaszać można do 15 lutego br., zostaną rozpatrzone w trakcie dalszych prac legislacyjnych nad wnioskiem.


Źródło:

Wniosek Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przyznania Komisji uprawnień wykonawczych w celu określenia znaczenia terminów stosowanych w niektórych przepisach tej dyrektywy COM (2020) 749.