Wczoraj na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych rozpatrywany był projekt zmian do ustawy CIT i PIT. Z perspektywy cen transferowych ważne zmiany dotyczą pewnej modyfikacji ograniczenia zaliczania w koszty podatkowe wydatków na usługi niematerialne. Należy przypomnieć, że projekt zakłada limitowanie wydatków na usługi niematerialne zakupione od podmiotów powiązanych przekraczających 5% EBITDA powyżej 3 mln zł. Do katalogu usług, do których nie stosuje się powyższego ograniczenia dołączyły również usługi ubezpieczenia i gwarancji zakupione od profesjonalnych podmiotów.

Co ważne, nowe poprawki zakładają, że ograniczenia w zaliczaniu wydatków w KUP nie będą miały zastosowania w przypadku, gdy dana usługa, opłata czy należność objęta jest decyzją APA. Zasada będzie dotyczyła również roku podatkowego, w którym wydano decyzję o APA oraz do roku podatkowego poprzedzającego ten rok. Z pewnością taka zmiana spowoduje wzrost zainteresowania procedurą APA wśród polskich podatników. Miejmy nadzieję, że zarówno procedura, jak i zasoby kadrowe we właściwych komórkach obsługujących procedurę zostaną odpowiednio dostosowane do zwiększonego zapotrzebowania na decyzje APA. Biorąc pod uwagę czasochłonność procesu – w przypadku istotnych wydatków podlegających limitowaniu - należy rozważyć jak najszybsze rozpoczęcie procedury.

Dodam, że brak będzie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń objętych decyzją APA.

Warto również wspomnieć, że rozszerzono delegację dla Ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w drodze rozporządzenia (i) sposobu i trybu określania wynagrodzenia z tytułu restrukturyzacji oraz (ii) trybu stosowania metod dla określonych transakcji. Jak wynika z uzasadnienia rozszerzony zakres delegacji wprowadzi podstawę prawną umożliwiającą implementację wytycznych OECD, do których zobowiązała się Polska w trakcie prac BEPS mających na celu przeciwdziałanie erozji podstawy opodatkowania i transferowi zysków.

Kolejną zmianą jest złagodzenie okoliczności powodującej rozwiązanie PGK dotyczącej transakcji „nierynkowych” z podmiotami spoza PGK – poprzez wprowadzenie progu istotności podobnego, jak w przypadku obowiązku dokumentacyjnego (tj. limity kwotowe zależne od obrotów podatnika, w praktyce od 50.000 EUR do 500.000 EUR). Dla przypomnienia, zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów każda nierynkowa transakcja (nawet nieistotna) może spowodować rozwiązanie PGK.

Niewątpliwie, ograniczenie w zaliczaniu w KUP wydatków na usługi niematerialne będzie bolesne dla dużej części podatników. W konsekwencji warto się zastanowić jak zminimalizować skutki nowych przepisów w tym poprzez zmianę struktury przepływów, wystąpienie z wnioskiem o APA czy też stworzenie PGK (w ramach bowiem spółek z PGK ograniczenia się nie stosuje).


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.


NOWOŚĆ na cenytransferowe.taxand.pl!

Wejdź na Weryfikator obowiązków TP i sprawdź, jakie obowiązki dokumentacyjne będą dotyczyć Twojej Spółki od 2017 r.