Planowana nowelizacja Ordynacji Podatkowej, o której pisaliśmy na początku lutego, została przyjęta przez Sejm i czeka już tylko na podpis Prezydenta. Opóźnienie w przyjęciu ustawy wynikało zapewne ze stanu epidemii. Zmiany przepisów obejmują nie tylko kwestie MDR, ale również wprowadzają regulacje dyrektywy ATAD2 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych (regulację tę postaramy się Państwu przybliżać w kolejnych wpisach).

Przechodząc do zmian w zakresie MDR - w dalszym ciągu kluczową zmianą pozostał obowiązek ponownego zaraportowania transgranicznych schematów podatkowych. Dotychczas nadane NSP dla schematów transgranicznych staną się nieważne z mocy prawa z dniem 1 lipca 2020 r.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami:

  • w pierwszej kolejności schemat powinien zaraportować promotor (w terminie do 31 lipca 2020 r.);
  • jeśli korzystający nie został poinformowany o NSP schematu raportuje schemat w terminie do 16 sierpnia 2020 r. (MDR-1); mimo nietrafionego odesłania w przepisach, wydaje się że obowiązek ponownego raportowania obejmuje również zgłoszenie MDR-3 (tzw. korzystanie ze schematu podatkowego).
  • w dalszej kolejności obowiązek zaraportowania schematu transgranicznego może ciążyć na wspomagającym, jeśli nie został on poinformowany o NSP schematu (termin na złożenie informacji upływa 31 sierpnia 2020 r.). Zwracamy uwagę, że na gruncie poprzedniego brzmienia ustawy wspomagający nie byli objęci raportowaniem schematów wdrażanych przed 1 stycznia 2019 – obowiązek ten został nałożony dopiero omawianą ustawą.

Dodatkowo, promotor oraz wspomagający mają obowiązek w terminie do 31 sierpnia 2020 r. ponownego złożenia MDR-4 (tj. informacji o korzystających, którym w okresie od 26 czerwca 2018 do 30 czerwca 2020 udostępnili standaryzowany transgraniczny schemat podatkowy).

Obowiązek ponownego zaraportowania schematów podatkowych będzie zasadniczo ciążył na podmiocie, który uprzednio przekazał tę informację do Szefa KAS (dotyczy to sytuacji, gdy do przekazania informacji o schemacie zobowiązany był więcej niż jeden podmiot).

Niestety wprowadzane zmiany wynikają z szybszego w stosunku do innych państw europejskich oraz wymogów dyrektywy DAC6 wdrożenia MDR w Polsce. Celem nowelizacji jest bowiem dostosowanie zakresu informacji uzyskiwanych od podatników do wymogów tzw. unijnej schemy, która umożliwi automatyczną wymianę informacji podatkowej z innymi krajami UE. Ciężko w tym kontekście jest zaakceptować kolejne obowiązki po stronie podatników, szczególnie w sytuacji, w której opóźnienia w nadawaniu NSP sięgają wielu miesięcy.

Odchodząc od kwestii ponownego raportowania, bardzo dobrze należy natomiast ocenić zmianę umożliwiającą podpisanie MDR-3 zgodnie z reprezentacją podatnika (a nie jak dotychczas przez wszystkich członków zarządu). Musimy przyznać, że historie powstające podczas wsparcia klientów w podpisywaniu MDR-3 często goszczą w naszych firmowych anegdotkach (kilku członków zarządu, obcojęzyczna komunikacja, różne rodzaje podpisów, poszukiwania pliku z podpisem zewnętrznym zapisanym w niezidentyfikowanej przestrzeni sieciowej). Dla porządku – w dalszym ciągu nie będzie możliwe podpisanie zgłoszenia MDR-3 przez pełnomocnika.

Nie do końca jasna jest natomiast zmiana zakresu informacji przekazywanych w ramach formularza MDR-1. W znowelizowanych przepisach wskazano, iż w zgłoszeniu schematu podatkowego należy wskazać numer zagranicznego schematu podatkowego, jeśli został wydany. Żyliśmy w przekonaniu, iż zgodnie z intencją dyrektywy, jeżeli schemat zostanie zgłoszony w innej jurysdykcji, polskie organy podatkowe powinny uzyskać wiedzę na temat zgłoszenia w oparciu o automatyczną wymianę informacji podatkowych (brak obowiązku ponownego zgłaszania schematu w Polsce). Takie brzmienie przepisów może wzbudzać niepotrzebne wątpliwości, tj. że polscy podatnicy każdorazowo mają obowiązek zgłaszać schemat podatkowy polskim organom podatkowym nawet jeżeli posiadają informację, że schemat został zgłoszony w innej jurysdykcji.

Jak wskazywaliśmy w poprzednim wpisie pozostałe zmiany obejmują:

  • rozszerzenie jednej ze szczególnych cech rozpoznawczych dotyczącej podlegających zaliczeniu do KUP transgranicznych płatności między podmiotami powiązanymi jeśli odbiorca płatności ma miejsce siedziby / zarządu w raju podatkowym – cecha ta została rozszerzona o sytuację, gdy odbiorca płatności ma siedzibę w kraju wskazanym w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych
  • potwierdzenie nadania NSP będzie zawierać: NSP, dane wskazane w przekazanej informacji o schemacie podatkowym oraz w przypadku schematu transgranicznego - numer zgłoszenia schematu transgranicznego („NZSPT”) na potrzeby wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi UE;
  • na adres elektroniczny wskazany w informacji podatkowej będzie dostarczany nie tylko NSP (jak dotychczas to miało miejsce), ale również inne pisma w całym procesie;
  • wydłużenie z 7 do 30 dni terminu, w którym szef KAS będzie zobowiązany do potwierdzenia nadania NSP, w odniesieniu do wszystkich schematów podatkowych, o których informacja została przekazana szefowi KAS do 30 września 2020;
  • zadania wykonywane przez Szefa KAS w zakresie MDR będą mogły być delegowane przez MF na rzecz innego organu Krajowej Administracji Skarbowej;
  • rozszerzenie zakresu pełnomocnictwa szczególnego na potrzeby MDR poprzez uregulowanie, że pełnomocnictwo szczególne upoważnia również do działania w innych sprawach z tego samego zakresu (pełnomocnictwo szczególne udzielone w jednej sprawie z zakresu MDR zachowa zatem aktualność również w innych sprawach z tego zakresu). Zmiana ta obejmie również pełnomocnictwa udzielone przed 1 lipca 2020 r.