Podatnik zamierzał przystąpić do już istniejącej spółki komandytowej w charakterze komandytariusza. Udział w zysku tej spółki miał początkowo odpowiadać proporcji wniesionych przez poszczególnych wspólników wkładów, przy czym proporcja ta mogła zostać zmodyfikowana w trakcie roku. Finalnie o podziale zysku za dany rok obrotowy miało decydować zgromadzenie wspólników po zakończeniu tego roku. Ze względu na wątpliwości w tym zakresie podatnik wystąpił do Ministra Finansów z wnioskiem o interpretację, w którym zapytał, czy zmiana proporcji udziału w zysku po zakończeniu roku obrotowego spółki osobowej skutkować będzie koniecznością korekty zaliczek na podatek dochodowy odprowadzonych w trakcie roku obrotowego.

Sam podatnik uważał, iż w sytuacji gdy kwota zaliczek na podatek dochodowy wpłaconych w trakcie roku okaże się niższa niż kwota podatku od ostatecznego dochodu, nie będzie na nim ciążył obowiązek korekt zaliczek oraz zapłaty odsetek za zaległości podatkowe (gdyż jego zdaniem nie może być mowy o jakiejkolwiek zaległości podatkowej, biorąc pod uwagę, iż zaliczki były wpłacane zgodnie z obowiązującą w trakcie roku proporcją udziału w zysku).

W wydanej interpretacji MF uznał stanowiska podatnika za nieprawidłowe w zakresie możliwości wystąpienia obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę od wpłaconych zaliczek. MF przyznał wprawdzie, iż w wyniku zmiany wysokości udziału podatnika w zysku spółki po zakończeniu roku nie wystąpi obowiązek korygowania zaliczek za miniony rok podatkowy (gdyż z upływem tego roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy stracą byt prawny, przekształcając się w zobowiązanie podatkowe), to jednak zauważył, iż utrata bytu prawnego zaliczek nie jest przeszkodą do naliczenia odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy w „należytej wysokości”.

Podatnik zaskarżył wydaną interpretację, ale WSA w Krakowie przyznał rację fiskusowi. Dopiero NSA przyszedł w sukurs przyszłemu wspólnikowi spółki osobowej – zauważył, iż zmiana umowy spółki dokonana w trakcie roku, nawet jeżeli powoduję zmianę proporcji udziału w zysku wspólników, nie powoduje, że za poszczególne miesiące wspólnikowi przypadał z udziału współce osobowej wyższy dochód. W związku z tym nie można mówić o odsetkach od zaliczek zapłaconych w wysokości niższej od tej wynikającej ze zmiany proporcji w udziale w zysku spółki osobowej. Podatnik postąpił prawidłowo kalkulując zaliczki za poszczególne miesiące w oparciu o obowiązujące wtedy proporcje udziału w zysku.

Wyrok NSA powinien ucieszyć wspólników spółek osobowych, w których doszło lub może dojść do zmiany proporcji udziału w zysku spółki osobowej w trakcie roku. Daje on również nadzieję na ujednolicenie linii orzeczniczej w tym temacie.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.