W dniu 12 lipca 2023 r. 138 krajów zrzeszonych w ramach OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting osiągnęło porozumienie i podpisało wspólną deklarację w sprawie prac nad reformą międzynarodowego prawa podatkowego nazywaną BEPS 2.0. Reforma stanowi rozszerzenie wcześniejszych działań podjętych przez OECD w walce z unikaniem opodatkowania i ma na celu zaadresowanie wyzwań płynących z digitalizacji gospodarki oraz zapewnienie bardziej sprawiedliwego podziału prawa do opodatkowania zysków osiąganych przez przedsiębiorstwa międzynarodowe.

Co wynika z podpisanej deklaracji?

Uzgodniona deklaracja stanowi podsumowanie negocjacji prowadzonych przez delegatów poszczególnych państw i ustaleń co do dalszych etapów prac nad wprowadzeniem rozwiązań zaplanowanych w ramach Filarów I i II. Deklaracja zakłada przygotowanie w ramach OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting kolejnych elementów niezbędnych do przeprowadzenia reformy BEPS 2.0 w tym w szczególności:

  1. Finalnej treści nowej konwencji wielostronnej MLC, która umożliwi wprowadzenie poszczególnym jurysdykcjom rozwiązań tzw. Kwoty A Filaru I tj. możliwości relokacji i opodatkowania zysków rezydualnych przedsiębiorstw wielonarodowych w oparciu o koncepcję market jurisdictions,
  2. Propozycji zmiany zasad w zakresie cen transferowych w ramach tzw. Kwoty B Filaru I, która zakłada wprowadzenie wystandaryzowanego i uproszczonego podejścia do wyznaczania cen transferowych w zakresie podstawowej działalności marketingowej i dystrybucyjnej,
  3. Ram niezbędnych do wprowadzenia mechanizmu Subject-to-tax-rule, stanowiącego drugi obok GloBE element Filaru II. Mechanizm STTR ma pozwolić na opodatkowanie płatności o charakterze pasywnym do podmiotów powiązanych w państwie źródła na odpowiednim poziomie, jeżeli w państwie rezydencji płatności te podlegałyby opodatkowaniu stawką niższą niż 9%.

Więc o rozwiązaniach Filarów I i II oraz ich wpływie na ceny transferowe piszemy w naszych poprzednich wpisach „Powrót do przyszłości TP” – przyszłość cen transferowych w kontekście prac OECD nad Pillar One oraz „Powrót do przyszłości TP" – Minimalny globalny podatek dochodowy a ceny transferowe.

Prace nad podatkami od usług cyfrowych zawieszone

W podpisanej deklaracji wszystkie państwa zgodziły się również na powstrzymanie się od nakładania nowo uchwalonych podatków od usług cyfrowych oraz wprowadzanie innych podobnych mechanizmów przed 31 grudnia 2024 r. lub wejściem w życie konwencji MLC (o ile do końca roku zostaną poczynione w tym zakresie istotne postępy).

Kolejne etapy wprowadzania rozwiązań Pillar One i Pillar Two

Zgodnie z podpisaną deklaracją kolejne kroki we wdrażaniu reformy BEPS 2.0 mają obejmować:

  1. Prace techniczne nad finalną treścią konwencji wielostronnej MLC, tak by mogła ona zostać udostępniona do podpisu już w drugiej połowie 2023 i zacząć obowiązywać od 2025 r.,
  2. Dalsze prace nad tzw. Kwotą B Filaru I, tak by te mechanizmy zostały włączone do Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych do stycznia 2024,
  3. Publikację uzgodnionej w ramach Inclusive Framework dokumentacji dotyczącej mechanizmu STTR jeszcze w lipcu 2023 r.,
  4. Publikację i udostępnienie do podpisu instrumentu wielostronnego wprowadzającego STTR do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do 2 października 2023 r.

Podsumowanie

Podsumowując, podpisanie wspólnej deklaracji przez 138 krajów wchodzących w skład OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting stanowi kolejny krok milowy w procesie wprowadzania reformy BEPS 2.0. Reforma zawiera szereg rozwiązań, takich jak nowa konwencja wielostronna MLC, zmiany w zasadach cen transferowych oraz wprowadzenie mechanizmu STTR, które mają zapewnić bardziej sprawiedliwy podział prawa do opodatkowania zysków osiąganych przez międzynarodowe korporacje pomiędzy poszczególne jurysdykcje. Biorąc pod uwagę zakres proponowanych zmian już dzisiaj, zachęcamy do zainteresowania się wpływem tych reform na Państwa przedsiębiorstwo.


Zobacz kurs: Ceny transferowe