Już wkrótce, bowiem 31 marca 2023 roku, mija termin na złożenie powiadomienia CbC-P za 2022 rok przez jednostki działające w ramach dużych międzynarodowych grup kapitałowych, które sporządzają skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok odpowiadający rokowi kalendarzowemu.

Dla przypomnienia, koncepcja raportowania Country-by-Country (CbC) została wypracowana w ramach planu działań OECD w sprawie przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i transferowi zysków (ang. Base Erosion and Profit Shifting, BEPS; działanie nr 13). W wyniku wdrożenia obowiązku raportowania CbC, duże międzynarodowe grupy kapitałowe są zobowiązane do przekazywania administracji podatkowej zagregowanych danych dotyczących grupy.

Kto podlega obowiązkom

Obowiązkiem złożenia powiadomienia CbC-P objęte są wszystkie podmioty prowadzące działalność w Polsce, wchodzące w skład międzynarodowej grupy kapitałowej, której skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym przekroczyły:

  • 3 250 000 000 PLN – w przypadku, gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w PLN lub
  • 750 000 000 EUR lub równowartość tej kwoty – w przypadku, gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w walucie innej niż PLN.

Zakres powiadomienia

Powiadomienie CbC-P wymaga przede wszystkim wskazania jednostki raportującej informację o grupie podmiotów (CbC-R) oraz podania jej danych identyfikacyjnych, adresu, a także państwa lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów (CBC-R).

Termin raportowania

Powiadomienie CbC-P należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy pomiotów. W przypadku gdy rok sprawozdawczy grupy jest rokiem kalendarzowym, powiadomienie za rok 2022 należy zatem złożyć najpóźniej do 31 marca 2023 roku.

Jak złożyć powiadomienie

Powiadomienie CbC-P należy złożyć drogą elektroniczną do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przez system e-Deklaracje. Wzór powiadomienia CbC-P opublikowany przez Ministerstwo Finansów znajduje się pod tym linkiem.

Sankcje

Zwracamy uwagę, że za niedopełnienie obowiązku złożenia powiadomienia CBC-P lub złożenie go niepełnego lub niezgodnego z posiadanymi danymi, grozi kara administracyjna w wysokości do 1 mln PLN, a do kompetencji Szefa KAS należy również przeprowadzanie kontroli wywiązywania się przez podmioty z obowiązków w zakresie CBC-R / CBC-P. Formularz nie jest jednak rozbudowany, stąd jego wypełnienie nie powinno stanowić większego problemu.