Z dniem 13 lipca br. rządowy program Poland Business Harbour został rozszerzony o kolejne kraje: Armenię, Gruzję, Mołdawię, Rosję i Ukrainę. Głównym celem zmian ma być ułatwienie procedur legalizacji zatrudnienia oraz pobytu w Polsce dla specjalistów IT z powyższych krajów.

W ramach wprowadzonego przez polski rząd specjalnego programu Poland Business Harbour od 1 grudnia 2020, obywatele Białorusi, posiadający wizę z adnotacją Poland Business Harbour, zostali zwolnieni z wymogu posiadania zezwolenia na pracę i uzyskali prawo założenia działalności gospodarczej w Polsce. Równolegle została wdrożona szybsza procedura wizowa, która dotyczy również członków rodziny obywateli Białorusi. Proces uzyskania takiej wizy jest nieskomplikowany i tym samym znacznie skraca okres od momentu złożenia oferty, do przyjazdu pracownika do Polski i rozpoczęcia pracy. Należy podkreślić, iż według danych GovTech Polska takich wiz wystawiono dotychczas ponad 13,5 tysiąca.

Program Poland Business Harbour to także 4-elementowy pakiet, oferujący ułatwienia freelancerom, start-up’om, MŚP, jak i największym graczom na rynku, chcącym rozwijać swoje biznesy w Polsce. Dodatkowo, w ramach programu oferowane jest wsparcie w postaci łączenia przedsiębiorców z inwestorami oraz grantów na działalność B+R.

Pomimo nowej odsłony programu, dla obywateli Białorusi program działa na niezmiennych zasadach.

Warto podkreślić, iż zgodnie z założeniami polskiej polityki migracyjnej na lata 2021-2022, planowane są zmiany, mające na celu usprawnienie procedur legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Zmiany te będą realizowane przez szereg rozwiązań prawnych, przewidzianych ustawą oraz przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców.

Warto wziąć pod uwagę dodatkowe ułatwienia wynikające z Dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Dyrektywy w sprawie Niebieskiej Karty), nad którą prace na poziomie Unii Europejskiej są obecnie finalizowane.

Ponadto, Komisja Europejska pracuje nad potężnym pakietem oferującym szereg rozwiązań w zakresie zarządzania talentami i umiejętnościami, w ramach którego, przeprowadzony zostanie przegląd dyrektywy w sprawie jednolitego zezwolenia (czasowego na pobyt i pracę) oraz warianty rozwoju puli talentów UE.

W połączeniu z krajowymi instrumentami zarządzania migracją, proponowane rozwiązania powinny przyciągnąć większą liczbę wysoko wykwalifikowanych cudzoziemców z państw trzecich i równocześnie uzupełnić braki kadrowe w kluczowych sektorach polskiej gospodarki. Wiele wskazuje zatem na to, że polscy przedsiębiorcy uzyskają łatwiejszy dostęp do zagranicznych specjalistów.