2 września 2015 r. francuski Taxand - Arsene Taxand (www.arsene-taxand.com) uzyskał przed ETS korzystny dla francuskiego klienta wyrok w sprawie  Groupe Steria SCA (C-386/14).

Zgodnie z prawem francuskim, dywidendy otrzymane przez spółkę francuską są w praktyce w 95% nieopodatkowane. Wynika to z faktu, że 5% kwoty dywidend nie podlega odliczeniu. Wspomniane 5% ma symbolizować koszty ponoszone przez spółkę-matkę w związku z posiadaniem udziałów w spółce córce (możliwość wprowadzenia takiego ograniczenia wynika bezpośrednio z tzw. dyrektywy Parent-Subsidiary).

Jeśli jednak spółka francuska jest członkiem podatkowej grupy kapitałowej (PGK), otrzymywane przez nią dywidendy są całkowicie nieopodatkowane. Sęk w tym, że we Francji, podobnie jak w Polsce PGK mogą tworzyć tylko rodzime spółki.

Groupe Steria SCA działająca w ramach PGK uznała takie uregulowanie za naruszenie zasady swobody przedsiębiorczości.

ETS zgodził się ze spółką. Zdaniem sądu ani przepisy tzw. dyrektywy Parent-Subsidiary, ani argument o spójności podatkowej systemów państw członkowskich, ani zachowanie rozdziału kompetencji podatkowych między państwa członkowskie nie uzasadnia w tym przypadku odmiennego traktowania spółek zagranicznych i krajowych. Sąd zwrócił uwagę, że chociaż Dyrektywa zezwala państwom członkowskim na wprowadzenie zakazu odliczania wspomnianych kosztów, to jednak wprowadzenie takiego ograniczenia musi być w zgodzie z zasadą przedsiębiorczości. W ocenie sądu, sytuacja w której dywidendy są w całości wyłączone z opodatkowania wyłącznie pomiędzy spółkami tworzącymi PGK – a więc francuskimi – jest naruszeniem swobody przedsiębiorczości.

W praktyce, powyższy wyrok powinien być interpretowany jako otwierający spółkom francuskim mającym swoje spółki zależne np. w Polsce drogę do żądania nadpłaty w odniesieniu do 5% kwoty dywidend które nie podlegały odliczeniu.

Na marginesie warto też zauważyć, że to kolejny w ostatnich latach wyrok ETS dotyczący dyskryminacji spółek zagranicznych przez krajowe przepisy (ostatnio w sprawie SCA Group Holding BV).

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.