W piątek (4 września) w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się informacja o przygotowywanym przez Ministerstwo Finansów projekcie ustawy o zmianie przepisów m. in. w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Z udostępnionej informacji wynika, że celem planowanych zmian jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu.

Choć oficjalny projekt ustawy nie został jeszcze opublikowany, Ministerstwo już teraz wskazuje główne założenia planowanych zmian.

Wśród istotnych nowości można wskazać m. in. przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową, wprowadzenie ograniczeń w zakresie możliwości zmiany wysokości stawki amortyzacyjnej, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia z opodatkowania oraz doprecyzowanie kwestii opodatkowania majątku likwidowanej spółki wydawanego jej wspólnikom.

Zmiany w zakresie opodatkowania spółek komandytowych oraz jawnych – rewolucja roku?

Jednak do najbardziej kontrowersyjnej zapowiedzi można niewątpliwie zaliczyć propozycję opodatkowania CIT spółek komandytowych oraz (w wybranych sytuacjach) spółek jawnych.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami spółki komandytowe są podmiotami transparentnymi podatkowo. Oznacza to, że nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a podatnikami podatku – PIT lub CIT – proporcjonalnie do posiadanych udziałów mogą być jej wspólnicy. Podobne zasady opodatkowania dotyczą spółek jawnych oraz partnerskich.

Do spółek transparentnych podatkowo zaliczały się jeszcze jakiś czas temu spółki komandytowo-akcyjne. Jednak z uwagi na powszechne wykorzystanie tych podmiotów w optymalizacjach podatkowych, od 2014 r. prawodawca zdecydował się na objęcie zakresem ustawy o CIT również dochodów osiąganych przez te spółki.

Tym razem ustawodawca zamierza jednak pójść o krok dalej i opodatkować podatkiem CIT również dochody spółek komandytowych. Jednak MF nie poprzestaje na samych spółkach komandytowych. W udostępnionej informacji czytamy, że opodatkowanie CIT ma objąć również spółki jawne, w przypadku, gdy podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek nie są ujawnieni.

Na tym etapie udostępnione informacje nie pozwalają jednak ustalić, na jakich dokładnie zasadach opodatkowane mają zostać spółki komandytowe oraz czy zmianą zostaną objęte wszystkie takie podmioty – na szczegóły musimy poczekać do momentu opublikowania projektu ustawy.

Na jakie inne nowości należy się przygotować?

Spośród innych najistotniejszych planowanych zmian w zakresie CIT należy wyróżnić:

 1. podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT;
 2. przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową;
 3. wprowadzenie obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy przez podatników CIT;
 4. doprecyzowanie kwestii opodatkowania CIT majątku likwidowanej spółki wydawanego jej wspólnikom (analogicznie do sytuacji sprzedaży takiego majątku) - art. 14a ustawy o CIT;
 5. ograniczenie możliwości rozliczania strat w sytuacji, w której podatnik przejął inny podmiot lub do podatnika wniesiony został wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wkład pieniężny, za który podatnik nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa;
 6. zbliżenie zasad ustalania wysokości odpisów amortyzacyjnych określonych w przepisach ustawy CIT do zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości;
 7. ograniczenia w zakresie możliwości obniżania stawki amortyzacyjnej w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia;
 8. doprecyzowanie algorytmu wskaźnika służącego wyliczeniu maksymalnej wysokości kosztów finansowania dłużnego;
 9. rozszerzenie zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej, w szczególności w przypadku, gdy rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma siedzibę w „raju podatkowym”, oraz zwiększenie obowiązków dokumentacyjnych dla takich transakcji (ceny transferowe);
 10. dostosowanie zasad podziału na źródła dochodów osiąganych przez nierezydentów w Polsce, do standardów wprowadzonych tzw. Konwencją Wielostronną (MLI);
 11. wprowadzenie rozwiązania uprawniającego podatników do skorzystania ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków także w przypadku, gdyby po dniu 31 grudnia 2020 r. (koniec terminu obecnie obowiązującego zwolnienia), nadal obowiązywał w Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21.

Wejście w życie zmian w kształcie proponowanym przez Ministerstwo, zwłaszcza rozszerzenie kręgu podmiotów opodatkowanych CIT, z całą pewnością wywoła pytania o potrzebę zmiany istniejących struktur biznesowych, w szerszej perspektywie także pytania o opłacalność lokowania kapitału w Polsce.

Jak nietrudno zauważyć, Ministerstwo konsekwentnie forsuje też regulacje nakładające na podatników coraz to nowe obowiązki natury compliance, co z całą pewnością będzie wymagało wcześniejszego przygotowania w organizacjach w celu przyjęcia dedykowanych procedur podatkowych.

Projekt zmian ma zostać przyjęty do końca III kwartału bieżącego roku. Choć Ministerstwo nie podało na razie informacji od kiedy nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać, biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę MF w zakresie wprowadzania zmian podatkowych, należy spodziewać się, że większość z nich (jeżeli nie wszystkie) może zacząć obowiązywać już od następnego roku.

Będziemy informować Państwa na bieżąco na naszym blogu #podatkiwbiznesie o postępach prac legislacyjnych i kształcie planowanych zmian.