Przepisy ustawy o CIT, regulujące obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, nie wskazują wprost czy zaliczki należy uiszczać również od dochodów (przychodów) uzyskiwanych w trakcie roku za granicą przez polskiego podatnika.

Przedsiębiorcy mogą jednak odetchnąć z ulgą – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 31 marca br. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.51.2021.1.BG) potwierdził, że w kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy nie uwzględnia się dochodów (przychodów) osiągniętych poza Polską, jeżeli podlegają w obcym państwie opodatkowaniu. Ich rozliczenia dokonuje się dopiero w zeznaniu rocznym, wtedy również odlicza się zapłacony za granicą podatek.

W stanie faktycznym wnioskodawca (podatnik CIT) wskazał, że w związku z prowadzoną działalnością może uzyskiwać wynagrodzenie z tytułu opłat licencyjnych:

  • pochodzące od rezydentów podatkowych krajów, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego (UPO), nieposiadających w Polsce stałego zakładu (względnie, licencje nie będą związane z działalnością zakładu),
  • stanowiące należności licencyjne w rozumieniu odpowiedniej UPO,
  • niepodlegające zwolnieniu z CIT na podstawie UPO,
  • od którego podmiot dokonujący płatności pobierze podatek u źródła,
  • do którego będzie się stosować metodę zaliczenia podatku zapłaconego za granicą, przewidzianą w UPO.

Jak wskazał wnioskodawca wynagrodzenie to może, lecz nie musi stanowić jedynych dochodów (przychodów) danego roku podatkowego.

Organ podatkowy zgodził się z wnioskodawcą, że dochody (przychody) z należności licencyjnych uzyskane ze źródeł położonych poza terytorium Polski i opodatkowane w kraju ich powstania należy łączyć z dochodami (przychodami) osiąganymi w Polsce dopiero w rozliczeniu (zeznaniu podatkowym) za rok podatkowy, którego te dochody (przychody) dotyczą. Brak jest zatem obowiązku obliczania i wpłacania od takich dochodów zaliczek na podatek CIT.

Jak słusznie zauważył wnioskodawca, odmienne podejście byłoby nie tylko sprzeczne z literalnym brzmieniem art. 20 ustawy o CIT dotyczącym opodatkowania dochodów zagranicznych, ale również sprawiałoby, że do momentu rozliczenia rocznego te dochody byłyby faktycznie opodatkowane podwójnie, bowiem dopiero wtedy potrąca się podatek zapłacony za granicą. Na potwierdzenie swojego stanowiska przytoczył m. in. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 lipca 2013, sygn. III SA/Wa 770/13, czy interpretację indywidualną z dnia 13 września 2017 r., sygn. 0114-KD1P2-1.4010.184.2017.1.AJ.

W naszej ocenie powyższe podejście jest słuszne i należy z aprobatą spojrzeć na nową, pozytywną interpretację w tym obszarze.


Najbliższe wydarzenia

Szkolenie: Podatek u źródła - kompleksowa analiza tematu | 22 kwietnia 
Webinar: Nowelizacje ustawy o podatku akcyzowym z perspektywy nabywców wyrobów akcyzowych | 22 kwietnia
Konferencja: IP Online Forum: Patenty – czym są, a czym powinny być dla przedsiębiorców? | 27 kwietnia
Szkolenie: Ceny transferowe – rozjaśniamy mroki regulacji dotyczących TP | 19 maja


Źródło: Interpretacja indywidualna z dn. 31 marca 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.51.2021.1.BG