W związku z epidemią COVID-19 nastał obecnie niekorzystny czas dla większości przedsiębiorców. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym Ministerstwo Finansów wydłużyło terminy na złożenie rocznych zeznań podatkowych dla podatników PIT i CIT do 31 maja 2020 r. Co daje dodatkowe 2 miesiące na przygotowanie ostatecznych rozliczeń podatkowych za ubiegły rok.

Warto wykorzystać obecny czas i zastanowić się nad możliwością zastosowania dwóch całkowicie legalnych (tj. przewidzianych przepisami obu ustaw o podatkach dochodowych) zachęt podatkowych:

 1. Ulgi B+R (obowiązującej od 2016 r.);
 2. IP Box (obowiązującej od 2019 r.).

Co więcej, rozszerzenie zakresu tych zachęt zostało przewidziane w najnowszej nowelizacji Tarczy Antykryzysowej. Dotyczy ono możliwości ich rozliczania już na etapie płacenia zaliczek na podatki dochodowe (a nie na moment składania rocznych zeznań podatkowych, tak jak to ma miejsce w podstawowej opcji). Ważne jest jednak, aby prace badawczo-rozwojowe (w przypadku Ulgi B+R), czy kwalifikowane prawo własności intelektualnej, tzw. kwalifikowanych IP (w przypadku IP Box) były związane z przeciwdziałaniem COVID-19. To rozwiązanie dotyczy przede wszystkim 2020 r. Dodatkowo w przypadku podatników CIT obejmuje to również podmioty, których rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym, a więc roku podatkowego, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2020 r., a zakończy się już po 31 grudnia 2019 r.

Dla tych, dla których wspomniane zachęty nie są dobrze znane, poniżej prezentujemy podsumowanie kluczowych aspektów i korzyści, związanych z ich rozliczeniem.

Czym jest Ulga B+R?

 • Ulga B+R pozwala na „podwójne” rozliczenie kwalifikowanych kosztów podatkowych (w podstawowej opcji w wartości 100%) poniesionych na prowadzoną przez podatnika działalność B+R (obejmuje zasadniczo etap prowadzenia prac B+R);
 • Działalność B+R - działalność B+R obejmuje prace rozwojowe (w uproszczeniu jest to wykorzystanie dostępnej wiedzy i umiejętności z nastawieniem komercyjnym) oraz badania naukowe (w uproszczeniu są to przede wszystkim badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy zarówno z nastawieniem komercyjnym jak i bez);
 • Rezultat działalności B+R - z punktu widzenia Ulgi B+R rezultat prac B+R (tj. skuteczność) nie jest istotny. Oznacza to, że prace B+R nie muszą doprowadzić do konkretnego celu (tj. zakończyć się sukcesem), aby można było skorzystać z Ulgi B+R;
 • Koszty kwalifikowane - w ramach kosztów kwalifikowanych można rozliczyć związane z działalnością B+R: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy o pracę, umowy o dzieło i zlecenie, wydatki poniesione na sprzęt specjalistyczny i aparaturę badawczo-naukową, wydatki na pozyskanie i utrzymanie patentów, wydatki na materiały i surowce, amortyzację czy usługi nabywane od jednostek naukowych (pod warunkiem, że wydatki te stanowią dla podatnika podatkowe koszty uzyskania przychodów);
 • Przywileje dla CBR - posiadanie statusu CBR (Centrum Badawczo-Rozwojowego) pozwala na dodatkowe rozliczenie wartości kosztów kwalifikowanych (do 150%, a nie 100% tak jak ma to miejsce w podstawowej opcji) a także rozliczenie innych rodzajów kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością B+R nieprzewidzianych w podstawowej opcji (tj. odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali a także usługi zewnętrzne nabywane nie tylko od jednostek naukowych);
 • Dłuższy okres rozliczenia strat - straty z tytułu Ulgi B+R można rozliczać przez wydłużony okres 6 lat (a nie zgodnie z podstawowym 5 letnim okresem przewidzianym dla pozostałych rozliczeń podatkowych);
 • Zwroty gotówkowe z tytułu Ulgi B+R - jeżeli podatnik chcący skorzystać z Ulgi B+R ponosi w danym roku podatkowym stratę (lub wysokość jego dochodu nie pozwala na pełne rozliczenie Ulgi B+R) i jednocześnie jest to pierwszy lub drugi rok działalności takiego podatnika (w przypadku drugiego roku podatnik musi posiadać status mikro-przedsiębiorcy lub MŚP), ma on prawo do zwrotu z urzędu skarbowego kwoty nieodliczonej Ulgi B+R;
 • Termin na rozliczenie - rozliczenia dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym.

Czym jest IP Box?

 • IP Box pozwala na zastosowanie obniżonej 5% stawki podatku dochodowego do dochodów podatnika osiąganych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (obejmuje zasadniczo etap komercjalizacji prac B+R);
 • Kwalifikowane IP - obejmują: prawo do wynalazku (patent), prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, autorskie prawo do programu komputerowego;
 • Rodzaje dochodów IP Boxdochody rozliczane w ramach IP Box obejmują: opłaty i należności licencyjne, dochody ze sprzedaży oraz dochody z odszkodowań uzyskanych w toku postępowań sądowych lub arbitrażu – pod warunkiem, że dotyczą kwalifikowanego IP. Również dochody ze sprzedaży produktów i usług, które zawierają w sobie wartość kwalifikowanego IP, mogą w odpowiedniej proporcji podlegać preferencyjnemu opodatkowaniu (spektrum zastosowania jest zatem bardzo szerokie);
 • Działalność B+R - do skorzystania z IP Box konieczne jest prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności B+R bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP;
 • Zgłoszenia patentowe lub o prawa ochronne - perspektywa uzyskania kwalifikowanego IP w związku ze zgłoszeniem lub złożeniem wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, od dnia zgłoszenia lub złożenia wniosku również daje prawo do stosowania preferencyjnego opodatkowania IP Box;
 • Termin na rozliczenierozliczenia dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym.