Nie tyko zapłata gotówkowa stanowi zapłatę skutkującą powstaniem różnic kursowych – taką zapłatą jest także wzajemne potrącenie wierzytelności między spółką a wspólnikiem. W przedstawionym stanie faktycznym, wierzytelność z tytułu pożyczki udzielonej we frankach szwajcarskich zostanie spłacona poprzez konwersję na udziały w spółce. Jeśli wartość pożyczki zaciągniętej w obcej walucie w dniu spłaty jest wyższa niż w momencie jej zaciągnięcia, to powstają ujemne różnice kursowe, które będą stanowić koszt uzyskania przychodu po stronie spółki. Za moment powstania różnic kursowych uważa się dzień spłaty pożyczki, a w tym przypadku – dzień podpisania porozumienia w przedmiocie potrącenia wzajemnych wierzytelności stron.


Interpretacja Indywidualna Dyrektora KIS z dnia 16 czerwca 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.98.2020.2.NL