W 2018 roku ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie w ramach przepisów podatku dochodowego od osób prawnych podziału źródeł przychodów na zyski kapitałowe i inne przychody (tzw. „koszyki”). Od tego czasu toczą się spory dotyczące właściwej alokacji kosztów ponoszonych przez podatników.

W grudniu 2023 roku, NSA postanowił ponownie odnieść się do jednej ze spornych kwestii w zakresie prawidłowej alokacji wydatków do odpowiedniego koszyka.

Tło sprawy

Podatnik, będący polską spółką motoryzacyjną, zakupił udziały w spółkach zagranicznych, wskazując, że podstawowym celem takiej operacji było zwiększenie przychodów z działalności operacyjnej.

Spółka prezentując swoją argumentację podkreśliła, że zakup udziałów miał pozwolić na rozszerzenie rynku, obniżenie kosztów produkcji w spółkach zależnych, wprowadzenie jednolitej technologii w całej grupie oraz poszerzenie oferty o produkty dostępne w spółkach zależnych, które dotąd nie były wytwarzane w Polsce.

Organy podatkowe nie odpuszczają…

W odpowiedzi na wniosek podatnika stwierdzono, że przy kwalifikowaniu (alokacji) kosztów do odpowiedniego źródła przychodów należy kierować się zasadą, zgodnie z którą wydatki dotyczące danego źródła przychodów należy odnieść do kosztów dotyczących tego samego źródła przychodów. Zdaniem Dyrektora KIS, ustawa o CIT nie uzależnia kwalifikacji wydatków związanych z nabyciem udziałów do odpowiedniego źródła od celu ich nabycia.

Zatem, zdaniem organów, w każdej sytuacji koszty (zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie) związane z nabyciem udziałów powinny być alokowane do koszyka kosztów związanych z zyskami kapitałowymi.

… sądy administracyjne są jednak konsekwentnie po stronie podatnika

WSA w Łodzi nie zgodził się z powyższym stanowiskiem i stwierdził, że skoro spółka wykazała operacyjny charakter nabycia udziałów, tj. do nabycia doszło głównie w celu osiągania korzyści ze zwiększenia produkcji a nie z uwagi na posiadanie nabytych udziałów, to wydatki takie należy odpowiednio alokować do koszyka związanego z zyskami kapitałowymi i koszyka operacyjnego.

Sąd podkreślił, że przypisanie kosztu do konkretnego (jednego) źródła przychodów nie zawsze jest możliwe. W takim wypadku alokacja kosztów pośrednich do odpowiednich źródeł jest w pełni uzasadniona.

NSA podtrzymał stanowisko WSA, powołując się na wcześniej wydane wyroki w tym zakresie. Natomiast, pomimo kształtującej się pozytywnej linii interpretacyjnej dla podatnika, spór z organami podatkowymi trwa dalej. Nie wiadomo, czy w najbliższym czasie linia interpretacyjna Dyrektora KIS ulegnie zmianie, zachęcamy więc do kontaktu z ekspertami CRIDO, którzy w przypadku potencjalnej transakcji nabycia udziałów są w stanie pomóc Państwu przygotować odpowiednią argumentację przemawiającą za podziałem i alokacją poniesionych kosztów do odpowiednich źródeł.