W listopadzie 2019 r. pisaliśmy na naszym blogu o przełomowym wyroku WSA w Warszawie w sprawie podatnika, który był reprezentowany przez CRIDO[1]. Teraz sprawa miała swój dalszy ciąg przed NSA, który w dniu 24 marca br. utrzymał bardzo korzystny dla podatnika wyrok.

Wyrok WSA w Warszawie zapadł w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną, która dotyczyła możliwości alokowania wydatków ponoszonych na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w celu nabycia akcji spółek, odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów z zysków kapitałowych, jak i z innych źródeł. W wyniku nabycia tych akcji podatnik osiągał bowiem przychody z obu tych źródeł. Stąd doszedł on do wniosku, że wydatki związane ze spłatą finansowania zaciągniętego na ich nabycie, również powinny być alokowane do kosztów uzyskania przychodów z obu tych źródeł. Innego zdania był jednak Dyrektor KIS, który w wydanej przez siebie interpretacji indywidualnej stwierdził, że wydatki ponoszone w związku z nabyciem akcji lub udziałów innych spółek stanowią wyłącznie koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych.

WSA w Warszawie uznał jednak, że w zaistniałym sporze to podatnik ma rację i uchylił on niekorzystną dla niego interpretację indywidualną. Wydany wyrok miał charakter przełomowy, gdyż dotychczas sądy administracyjnie zgodnie podzielały stanowisko analogiczne jak to prezentowane w niniejszej sprawie przez Dyrektora KIS. Stąd, jak można było się spodziewać, od wydanego rozstrzygnięcia, Dyrektor KIS wniósł skargę kasacyjną, a sprawa trafiła do NSA.

W dniu 24 marca br., NSA oddalił jednak skargę kasacyjną organu i utrzymał w mocy bardzo korzystny dla podatnika wyrok WSA w Warszawie (II FSK 1695/20).

W ustnym uzasadnieniu orzeczenia NSA podkreślił, że zmiany legislacyjne polegające na rozdzieleniu przychodów na dwa źródła nie zmodyfikowały ogólnych reguł przypisywania kosztów do przychodów. Sąd wskazał, że każdy koszt powinien być oceniany przez pryzmat celu, w jakim został on poniesiony. Jeżeli koszt został poniesiony w celu uzyskania przychodów z jednego źródła to należy alokować go do kosztów uzyskania przychód z tego właśnie źródła. Natomiast, jeżeli koszt został poniesiony w celu uzyskania przychodów zarówno z zysków kapitałowych, jak i z innych źródeł, to należy alokować go odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów z obu tych źródeł. NSA zaznaczył również, że obecnie dostrzegalne jest już kształtowanie się linii orzeczniczej, która w sposób analogiczny ocenia analizowane zagadnienie.

Podkreślił on także, że rozstrzygnięcie powyższej kwestii nie może odbywać się w oderwaniu od gospodarczej wykładni przepisów prawa podatkowego. Standardową praktyką obrotu gospodarczego pozostaje bowiem nabywanie akcji lub udziałów innych spółek w celu zabezpieczenia lub zwiększenia swoich przychodów operacyjnych.

Wyrok NSA ma istotne znaczenie dla rynku fuzji i przejęć oraz ogólnie dla obrotu gospodarczego. Potwierdza on bowiem, że w przypadkach uzasadnionych stanem faktycznym koszty zakupu spółek w postaci odsetek mogły (na gruncie ówczesnego stanu prawnego ocenianego przez Sąd) w części obniżać wynik z działalności operacyjnej.

 WARTO DOCZYTAĆ:


[1] Zobacz: Przełomowy, korzystny dla podatników, wyrok WSA w Warszawie w zakresie przyporządkowywania kosztów do źródeł przychodów, https://crido.pl/blog-taxes/przelomowy-korzystny-dla-podatnikow-wyrok-wsa-w-warszawie-w-zakresie-przyporzadkowywania-kosztow-do-zrodel-przychodow/