WSA we Wrocławiu przychylił się do stanowiska gminy, iż wypożyczenie instrumentów muzycznych na rzecz uczniów szkoły muzycznej stanowi świadczenie usług zwolnionych z opodatkowania VAT. Ma ono bowiem ścisły związek ze świadczeniem usług edukacyjnych[1].

We wniosku o interpretację indywidualną gmina wskazała, że realizując dodatkowy program nauczania, wypożycza odpłatnie instrumenty muzyczne na rzecz młodzieży uczęszczającej do klas muzycznych. Dzięki temu, dzieci mają możliwość rozwijania umiejętności nie tylko na zajęciach szkolnych, ale także poza nimi. Zdaniem gminy, wypożyczenie instrumentów jest niezbędne do wykonywania usług podstawowych w zakresie kształcenia. W przeciwnym razie, z uwagi na zbyt wysokie koszty zakupu instrumentów na własny koszt istniałoby ryzyko, iż część uczniów zrezygnowałaby z zajęć. Ponadto opłaty z tytułu udostępnienia instrumentów zasilają fundusz muzyczny, z którego opłacane są m.in. wyjazdy, nagrody i materiały edukacyjne dla uczniów.

W związku z tak przedstawionym opisem sprawy, gmina podjęła wątpliwość w zakresie opodatkowania VAT wypożyczenia instrumentów muzycznych. Jednocześnie stanęła ona na stanowisku, iż zważywszy na ścisły związek wypożyczenia instrumentów z usługami edukacyjnymi, świadczenie to podlega zwolnieniu z VAT.

Organ podatkowy wydając interpretację indywidualną nie zgodził się ze stanowiskiem gminy uznając, iż udostępnienie instrumentów nie podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT. Związek usług z działalnością edukacyjną nie jest jego zdaniem wystarczająco ścisły. Organ zwrócił uwagę, że młodzież może korzystać z instrumentów również poza zajęciami. Dodał przy tym, że nie każdy uczeń będzie miał możliwość ich wypożyczenia. W konsekwencji – w ocenie organu – udostępnienie instrumentów muzycznych na rzecz uczniów nie stanowi usługi niezbędnej do wykonania usługi edukacyjnej przez gminę.

Na powyższą interpretację gmina wniosła skargę do WSA we Wrocławiu, który w rozstrzygnięciu sprawy przychylił się do jej stanowiska. Sąd jednoznacznie orzekł, że z uwagi na wysokie ceny rynkowe wypożyczenie instrumentów przez gminę po cenie preferencyjnej jest niezbędne uczniom do nauki. W ocenie sądu, udostępnienie instrumentów poza zajęciami szkolnymi nie wpływa negatywnie na prawo do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania VAT, gdyż umiejętności uczniów podlegają weryfikacji, a to wymaga przygotowania. W konsekwencji – jak wynika z ustnego uzasadnienia sądu – pomiędzy wypożyczeniem instrumentów a usługami edukacyjnymi istnieje ścisły związek tym bardziej, iż czynności te świadczone są przez ten sam podmiot. W związku z tym, usługa wypożyczenia instrumentów przez gminę na rzecz uczniów podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT.

Niniejszy wyrok WSA jest nieprawomocny.

[1] Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2019 r., sygn. I SA/Wr 39/19