Opodatkowanie od 1 stycznia 2021 r. CIT spółek komandytowych (wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2123) (Nowelizacja) budzi duże emocje już od momentu ogłoszenia samego projektu ustawy. Od 1 maja nowe przepisy mają zastosowanie już do wszystkich podmiotów prowadzących działalność w tej formie prawnej. Z uwagi na doniosłość oraz zawiłość przepisów, nieuniknionym jest, że przez jakiś czas pewne kwestie praktyczne, związane z ich stosowaniem, będą budzić wątpliwości podatników. Jedną z nich jest możliwość korzystania ze zwolnienia z opodatkowania wypłat zysków ze spółek komandytowych.

Co do zasady przychody dywidendowe oraz inne z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowaną stawką CIT. Na gruncie przepisów ustawy o CIT, stanowiących implementację Dyrektywy Rady 2011/96/UE (Parent-Subsidiary Directive), mogą być jednak zwolnione z podatku u źródła po spełnieniu określonych warunków, m. in.: wypłacającą jest – mająca siedzibę lub zarząd w Polsce – spółka (osoba prawna), w której podmiot otrzymujący należność posiada nie mniej niż 10% udziałów (akcji) nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Spółka komandytowa nie jest osobą prawną (choć od 1 stycznia 2021 r. na gruncie CIT jest traktowana tak jak osoba prawna). Od strony właścicielskiej, w spółce komandytowej nie występuje kategoria udziałów lub akcji a „ogół praw i obowiązków” wspólnika.  Ponadto, w przypadku spółek komandytowych mamy do czynienia z wypłatą zysków, nie z dywidendą jako taką. Stąd, czytając przepis dot. zwolnienia literalnie, nie powinien on dawać prawa do zastosowania zwolnienia z CIT wypłat zysku do komandytariuszy.

Pomimo tych odmienności Dyrektor KIS dopuszcza korzystanie ze zwolnienia w stosunku do wypłat zysku dokonywanych na rzecz komandytariuszy (wypłaty dla komplementariuszy są wprost w ustawie wyłączone z zakresu omawianego zwolnienia). Wygląda na to, że choć przepisy są bardzo „świeże”, zaczyna się tworzyć jednolita linia interpretacyjna – organ wypowiedział się pozytywnie na ten temat już kilkukrotnie, m. in. w interpretacji indywidualnej z dnia 28 kwietnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.14.2021.2.SG, gdzie potwierdził, że zwolnienie dotyczy zarówno samej wypłaty zysku przez spółkę komandytową, jak i zaliczki na poczet przewidywanego zysku.

Jednocześnie jednak Dyrektor KIS podkreślił, że okres nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) w kapitale spółki komandytowej (w której, jak wskazano wyżej, de facto nie mamy do czynienia z „udziałami” jako takimi, tylko z ogółem praw i obowiązków wspólnika) powinien być liczony od momentu, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT. Uzasadniane jest to tym, że wcześniej komandytariusz faktycznie posiadał udziały w zysku spółki osobowej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a więc nie spełniającej warunku uznania za spółkę w rozumieniu ustawy o CIT. Tak samo Dyrektor KIS wskazał w interpretacjach indywidualnych: z dnia 19 kwietnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.44.2021.1.NL; z dnia 16 kwietnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.554.2020.2.BS; z dnia 15 kwietnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.607.2020.2.MBD czy 14 kwietnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.560.2020.2.BG.

Stanowisko Dyrektora KIS w zakresie liczenia 2-letniego okresu nie jest do końca zrozumiałe. Należy zauważyć, że Nowelizacja wskazuje jedynie, że zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do przychodów z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej wypracowanych od dnia, w którym stała się ona podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych – nie wprowadzając żadnego dodatkowego warunku. Dodatkowo, skoro obecnie spółka komandytowa spełnia definicję spółki w rozumieniu ustawy o CIT, można się zastanawiać, dlaczego przy interpretacji możliwości skorzystania ze zwolnienia organ niejako odwołuje się do wcześniejszego brzmienia przepisów. Spodziewamy się, że w przyszłości wątpliwości te będą przedmiotem postępowań przed sądami administracyjnymi, które, miejmy nadzieję, mogą te kwestie nieco rozjaśnić.

Najbliższe wydarzenia:

Webinar: Ceny transferowe - tematyka rajów podatkowych przestała być egzotyczna | 12 maja
Webinar: Raportowanie cen transferowych w kolejnej odsłonie - nowy formularz TPR i wyzwania w prezentacji danych | 18 maja

Szkolenie: Strefowo kompleksowo, czyli wszystko o działalności na terenie SSE i PSI | 18 maja
Szkolenie: Ceny transferowe – rozjaśniamy mroki regulacji dotyczących TP | 19 maja
Szkolenie: Zmiany związane ze Slim VAT - faktury korygujące | 27 maja
Szkolenie: Home office, telepraca i inne dopuszczalne formy wykonywania pracy poza biurem | 27 maja
Szkolenie: Slim VAT - zmiany inne niż dotyczące faktur. Zmiany w JPK_VAT. Slim VAT 2 | 31 maja