Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą w zakresie wypłaty dywidendy. Przedstawiona czynność polegała na dokonaniu wypłaty dywidendy dla udziałowca spółki z o.o., zgodnie z przyjętą procedurą, w ramach której utworzony zostanie rachunek bankowy, dedykowany do gromadzenia środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę dywidendy. Wdrożenie procedury ma na celu precyzyjne określenie źródła pochodzenia środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę dywidendy, w szczególności określenie, że środki nie będą pochodziły z finansowania zewnętrznego w postaci pożyczek. W związku z powyższym, na skutek dokonania opisanej we wniosku czynności, wnioskodawca zachowa prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek od ewentualnej pożyczki. Szef KAS uznał, że do przedstawionej przez wnioskodawcę korzyści podatkowej wynikającej z czynności nie znajdzie zastosowania art. 119a Ordynacji podatkowej.

Opinia zabezpieczająca Szefa KAS z 3 sierpnia 2020 r., sygn. DKP3.8011.8.2020