Wprowadzenie zmian w Estońskim CIT w ramach Polskiego Ładu niewątpliwie uatrakcyjniło tę uproszczoną formę opodatkowania generowanych przez przedsiębiorców dochodów. Idea Estońskiego CIT sprowadza się do tego, że podatnicy, którzy zdecydują się na wybór tej formy opodatkowania, nie płacą CIT tak długo jak zysk pozostaje w spółce i jest przez nią reinwestowany. Niemniej, poza wypłatą zysków do wspólników, ustawodawca przewidział również dodatkowe zdarzenia powodujące po stronie spółki powstanie obowiązku zapłaty CIT. Jednym z takich przypadków jest wypłata tzw. ukrytych zysków, których definicja nadal budzi wśród podatników wątpliwości.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Dyrektor KIS zaprezentował swoje stanowisko co do jednej z nich, która dotyczyła uznania za ukryty zysk wypłatę wynagrodzenia na rzecz wspólników pochodzącego z obniżenia kapitału zakładowego w skutek dobrowolnego umorzenia części udziałów. Wynagrodzenie pochodziło nie z zysku, lecz ze środków pieniężnych wpłaconych przez wspólników tytułem wkładu na pokrycie kapitału zakładowego.

Podatnik argumentował, że definicja ukrytego zysku obejmuje co prawda wypłacone wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji), niemniej wynagrodzenie to musi być wypłacone z zysku. W konsekwencji, w sytuacji gdy wynagrodzenie pochodzi z umorzenia kapitału zakładowego pochodzącego z wkładów pieniężnych, definicja ukrytego zysku nie powinna być uznana za spełnioną.

Organ podatkowy stanął jednak na niekorzystnym stanowisku, zgodnie z którym wypłata ta stanowi ukryty zysk w rozumieniu znowelizowanych przepisów o Estońskim CIT. Fiskus argumentował swoje podejście m.in. otwartym charakterem katalogu ukrytych zysków, w szczególności twierdząc, że przez ukryty zysk należy rozumieć wszelkie świadczenia związane z funkcjonowaniem podatnika w grupie podmiotów powiązanych, których beneficjentem jest wspólnik (świadczenie takie należy rozumieć w kategorii ekwiwalentu dywidendy).

Mimo wprowadzenia przez ustawodawcę otwartego katalogu świadczeń uznawanych za ukryty zysk, nie jest do końca jasne czy podejście zaprezentowane w przedmiotowej sprawie przez fiskusa jest prawidłowe. Wydaje się, że intencją ustawodawcy było opodatkowanie jedynie tych świadczeń, które wiążą się z użyciem, czy też zmaterializowaniem przez udziałowca spółki swoich praw do udziału w zysku. W tym kontekście, mogą pojawić się pewne wątpliwości czy wynagrodzenie z tytułu umorzenia części udziałów pochodzące z wkładu pieniężnego powinno być uznane za ukryty zysk w rozumieniu reżimu Estońskiego CIT, również z uwagi na to, że definicja ukrytego zysku wymienia „wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji)”.

Dyrektor KIS po raz kolejny stanął na stanowisku profiskalnym, w zamian zastosowania literalnego brzmienia przepisu. Interpretacji w zakresie Estońskiego CIT wciąż przybywa, a najczęściej poruszanym tematem i tym samym budzącym najwięcej kontrowersji są właśnie ukryte zyski. Niestety w niejednoznacznych stanach faktycznych, organ nieczęsto przychyla się do stanowiska podatnika, ewentualne odwrócenie sytuacji możliwe będzie najprawdopodobniej dopiero po wyrokach sądów administracyjnych.


Zobacz kurs: Zmiany systemowe w CIT. Darowizny. (19.9 zł)

Źródło:
  • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 29/06/2022 o nr 0111-KDIB1-3.4010.217.2022.1.IM