Jak informowaliśmy w naszym wpisie o Country-by-Country Reporting w Parlamencie trwają obecnie prace nad nowelizacją ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. W ramach nowelizacji wprowadzone mają być również zmiany do innych ustaw, m.in. do Ordynacji podatkowej w zakresie interpretacji podatkowych.

Nowelizacja ma na celu wyeliminowanie wątpliwości związanych ze stosowaniem ustawy, m.in. w kontekście celów dyrektyw unijnych dotyczących obowiązkowej automatycznej wymiany informacji podatkowych, wytycznych Common Reporting Standard (CRS), BEPS i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Projektowana nowelizacja przewiduje zmiany m.in. w następujących obszarach:

Więcej informacji we wniosku o interpretację podatkową

Nowelizacja będzie wprowadzać zmiany w Ordynacji podatkowej dotyczące interpretacji indywidualnych. We wnioskach o interpretację podatnicy będą podawać więcej informacji, jeżeli wniosek będzie dotyczył transakcji z podmiotem zagranicznym lub wywołującej skutki transgraniczne.

Zgodnie ze zmianami wprowadzanymi do Ordynacji podatkowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy transakcji, zespołu transakcji lub innego zdarzenia
(i) z udziałem osoby fizycznej/prawnej lub jednostki organizacyjnej:

  • posiadającej miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza RP lub
  • prowadzącej działalność gospodarczą poza Polską za pośrednictwem zakładu, a transakcja, zespół transakcji lub inne zdarzenia stanowią część / całość działalności gospodarczej zakładu lub
  • będącej stroną transakcji, zespołu transakcji lub uczestnikiem zdarzenia mającej miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w więcej niż jednym państwie lub terytorium lub

(ii) mającego skutki transgraniczne,

– powinien zawierać dodatkowe informacje. Szczególny nacisk położony został na wskazanie państwa lub terytorium miejsca zamieszkania osoby fizycznej, danych identyfikujących osobę prawną/jednostkę organizacyjną (państwo siedziby, zarządu lub położenia zagranicznego zakładu) lub państwa/terytorium, na którym mogą wystąpić skutki transgraniczne.

W przypadku, gdy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie będzie zawierać wskazanych elementów, organ podatkowy pozostawi go bez rozpatrzenia.

Powyższe obowiązki nie dotyczą wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, które dotyczy wyłącznie indywidualnej sprawy osoby fizycznej oraz wniosków w zakresie akcyzy lub VAT.

Dodanie nowych przepisów uwzględnia cel dyrektywy Rady 2011/16/UE, a także wytyczne zawarte w standardzie BEPS.

W samej ustawie o wymianie informacji podatkowych proponowane są m.in. zmiany dotyczące następujących kwestii.

Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych oświadczeń

Klient instytucji finansowej będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Obowiązek weryfikacji rachunków otwartych między 1 stycznia 2016 r. a 30 kwietnia 2017 r.

Instytucje finansowe będą zobowiązane do wystąpienia do klientów z żądaniem złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej na dzień otwarcia rachunku. Dotyczy to rachunków, które zostały otwarte od początku 2016 r. do końca kwietnia 2017 r. oraz prowadzonych w momencie wejścia w życie nowelizacji.

Inne zmiany

Projekt nowelizacji rozszerza uprawnienia przedstawicieli organów państw członkowskich, co ma przyczynić się do zwiększenia efektywności postępowań w sprawie udzielenia informacji podatkowych.

Nowelizacja uzupełnia również ustawę w zakresie trustów, które nie są obecnie uwzględnione w ustawie.

Projekt nowelizacji wprowadza również zmiany w ustawie o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA – w zakresie raportowania informacji o amerykańskim NIP oraz składania oświadczenia o rezydencji podatkowej pod rygorem odpowiedzialności karnej.