Ustawodawca miał, zgodnie z dyrektywą, wprowadzić exit tax dla spółek kapitałowych. Przy okazji wprowadza go też dla osób fizycznych.

Exit tax?

To tzw. podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków.

Ile?

3% lub 19%. 19% - gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku. 3% w pozostałych przypadkach.

W jakich sytuacjach?

Dodatkowy podatek zapłacimy, gdy:

  1. przenosimy składnik majątku poza Polskę, w wyniku czego Polska traci (w całości lub części) prawo do opodatkowania dochodów z jego zbycia;
  2. Polski rezydent podatkowy zmienia rezydencję podatkową, w wyniku czego Polska traci możliwość opodatkowania zbycia majątku podatnika.

Co ze składnikami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą?

Exit tax podlegają w takim przypadku jedynie:

  • akcje,
  • udziały w spółce kapitałowej lub osobowej,
  • inne papiery wartościowe,
  • pochodne instrumenty finansowe
  • tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Exit tax wystąpi jedynie w sytuacji, gdy przed zmianą rezydencji podatkowej podatnik będzie polskim rezydentem podatkowym od co najmniej pięciu lat.

A w przypadku składników związanych z działalnością gospodarczą?

Jako przykładowe sytuacje skutkujące opodatkowaniem wymieniono takie, w których:

  • polski rezydent podatkowy przenosi do swojego zagranicznego zakładu składnik majątku dotychczas związany z działalnością prowadzoną w Polsce;
  • polski nierezydent podatkowy przenosi do państwa swojej rezydencji podatkowej lub do innego niż Rzeczypospolita Polska państwa w którym prowadzi działalność poprzez zagraniczny zakład, składnik majątku dotychczas związany z działalnością prowadzoną w Polsce poprzez zakład;
  • polski nierezydent podatkowy przenosi do innego państwa całość lub część działalności prowadzonej dotychczas poprzez położony w Polsce zakład.

Co jest podstawą opodatkowania?

Nadwyżka wartości rynkowej przenoszonego składnika majątku ponad jego wartość podatkową.Wartość podatkową stanowi wartośćjaka zostałaby przyjęta przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, gdyby składnik ten został przez niego odpłatnie zbyty.

Progi kwotowe?

Co do zasady PLN 2 000 000 dla składnika majątku oraz PLN 2 000 000 dla majątku osobistego (małżonkowie mają jeden limit).

Co dalej?

W związku z tym, że przepisy o exit tax zawierają pewne niejasności, zapewne będą jeszcze zmieniane. Niemniej, pokazują kierunek, w którym zmierza ustawodawca. Z pewnością nie jest to dobra wiadomość da osób, które planowały zmianę miejsca zamieszkania - często przecież z pobudek życiowych, a nie podatkowych. O dalszych pracach nad exit tax będziemy informować na bieżąco.