18 lipca na stronach Ministerstwa Finansów opublikowano wyjaśnienia odnośnie do sposobu składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych zgodnie z art. 11m Ustawy o CIT (i analogicznych przepisach wynikających z Ustawy o PIT). Przypomnijmy, iż nowe oświadczenie będzie dotyczyło podatników sporządzających lokalną dokumentację cen transferowych za rok rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r. oraz także tych, którzy przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. stosują dla roku rozpoczynającego się po 31 grudnia 2017 r. na mocy przepisów przejściowych.

Jakie wnioski płyną z opublikowanych wyjaśnień? Przede wszystkim nie będzie dopuszczalne składanie oświadczenia w formie papierowej (co w praktyce często miało miejsce w przypadku dotychczasowych regulacji). Możliwe będzie złożenie oświadczenia jedynie drogą elektroniczną poprzez ePUAP oraz portale obywatel.gov.pl oraz biznes.gov.pl.

MF przypomina, iż oświadczenie podpisywać ma kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a w przypadku, gdy więcej niż jedna osoba spełnia definicję kierownika jednostki, oświadczenie musi być podpisane przez każdą z osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu za pomocą podpisu zaufanego lub certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego. Co ważne, w treści oświadczenia należy podać funkcję pełnioną w jednostce przez każdą z osób podpisujących oświadczenie. Wyjaśnienia zawierają także odnośnik do instrukcji jak podpisywać elektronicznie oświadczenia więcej niż jednym podpisem elektronicznym.

Najbardziej interesująca dla podatników wydaje się jednak część wyjaśnień dotycząca wymaganych elementów oświadczenia. MF wskazuje kluczowe elementy, które takie oświadczenie będzie musiało zawierać. W przypadku podatników CIT, oświadczenie powinno zawierać:

  • pełną nazwę,
  • numer identyfikacji podatkowej,
  • adres (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu) siedziby lub zarządu,
  • wskazanie funkcji pełnionej w podmiocie przez każdą z osób podpisujących oświadczenie.

Oprócz powyższych danych treść będzie musiała zawierać informację, że:

  • lokalna dokumentacja cen transferowych za rok obrotowy (np. 2019) została sporządzona,
  • ceny transferowe w transakcjach objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane,
  • ceny transferowe w zakresie należności i umów zawieranych z podmiotami z tzw. rajów podatkowych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Na uwagę zasługuje szczególności pkt 3), w ramach którego w sposób odrębny należy oświadczać rynkowy poziom płatności / umów spółki lub umów wspólnego przedsięwzięcia zawieranych z podmiotami mającymi siedzibę lub zarząd w tzw. rajach podatkowych. Oczywiście do złożenia oświadczenia w takiej formie będą zobowiązani wyłącznie podatnicy, którzy w danym roku obrotowym zawierali tego typu transakcje i mieli obowiązek ich ujęcia w ramach local file.

Podsumowując, treść wyjaśnień potwierdza dotychczasowe zapowiedzi Ustawodawcy w zakresie oczekiwań co do treści oświadczenia i nie powinna być zaskoczeniem dla podatników. Należy w szczególności pamiętać o obowiązku elektronicznego składania oświadczania (w tym składania elektronicznych podpisów przez każdą z osób zobowiązanych do podpisania oświadczenia), jak również o tym, iż Ustawodawca wymaga odrębnego wyszczególnienia w oświadczeniu potwierdzenia rynkowego charakteru dokumentowanych w ramach local file płatności lub umów z podmiotami z krajów lub terytoriów stosujący szkodliwą konkurencję podatkową.

Link do pełnej treści wyjaśnień  >> tutaj.